За академията

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

Настоящото обръщение към Вас е от проф. Тоньо Тонев от Аграрния университет в Пловдив

На 17 август 2020 г. регистрирахме „Академия Земеделско образование и наука” ЕООД. Надяваме се, че стартирането на такава структура, за дистанционно обучение на хора, занимаващи се професионално със земеделие е адекватно начинание, във времената в които живеем. Тя е логично продължение и развитие на богатият многогодишен опит на екипа ни в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука. Освен това, тази наша инициатива идва, за да запълни частично една голяма ниша, която според много колеги от практиката съществува, между аграрното образование, аграрната наука и агробизнеса! Дистанционната форма на обучение постепенно се налага, като една съвременна и неотменима за настоящето и бъдещето, паралелна и алтернативна форма на обучение, на всички нива на образователната система в България и по света. Естествено, убедено твърдя, че няма как истинското, пълноценно земеделско образование да се реализира и без практическо обучение на полето.

За себе си бих желал да споделя, че вече 40 години се занимавам с научноизследователска дейност в областта на растителната защита, а от 34 години съм преподавател в АУ – Пловдив. От 2012 г. съм професор в Аграрния университет – Пловдив. През цялата си кариера поетапно съм работил и продължавам да работя в партньорство с всички големи фирми от пестцидния, семенарския и торовия бизнес в България. Ръководител съм на три успешни научно-изследователски и внедрителски проекта в областта на земеделието в България – „Хербитур“, който през 2020 г. навърши 20 години, „Царевицата – царица на полята“– с 10 годишна история, а от 5 години съм ръководител и на направление Хербология към Центъра за биологично изпитване на продукти за растителна защита при Аграрния университет – Пловдив. Автор съм на едни от най-популярните и успешни книги за земеделие „Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие“ с „Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевели в България“ и „Ръководство за приложение на химически средства за растителна защита“ . Научен ръководител съм на четирима успешно защитили докторанти с отлична професионална реализация. Имам три авторски свидетелства (патенти) за изработването на три изделия, които обслужват растителнозащитната практика – хербицидна мотика, хербицидна уредба и хербицидна щанга. Автор съм на над 150 научни и научно-популярни статии в областта на растителната защита, автор и съавтор съм на общо над 15 книги, учебници по Земеделие и по Хербология, ръководства и учебни помагала за студентите. Дългогодишен член съм на редколегията на списание „Растителна защита“ и постоянен автор на материали за него . Десетки пъти съм бил лектор на различни форуми на агробизнеса. Участвал съм многократно в телевизионни интервюта на растителнозащитна тематика. През годините активно съм партнирал и ще продължавам да партнирам и чрез „Академия Земеделско образование и наука“ с най-изявените специалисти от Аграрния университет в областта на фитопатологията, ентомологията и физиология на растенията. Точно с тези трима колеги – професорите Бобев, Андреев и Василев стартира и дейността на Академията. След успешен старт на „Академия Земеделско образование и наука“ в преподавателската дейност поетапно ще бъдат привлечени за самостоятелно преподаване или в модулно обучение, едни от най-добрите в България преподаватели и специалисти по фитофармация, почвознание и агрохимия, селекция и семепроизводство на растенията, почвена микробиология, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, биологично земеделие, нематология, пчеларство, билкарство, гъбарство, цветарство, икономика и организация на селското стопанство и други. Чрез специализиран модул Академията ще предложи обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес. Предвижда се икономическият модул да бъде гъвкав и адаптиран към конкретните професионални интереси на участниците. Той ще бъде организиран от проф. Алекси Алексиев и ще включва специалисти по избраните от Вас дисциплини и тематични единици. Всеки от тези колеги предварително ще представи пред Вас своята учебна програма, а Вие ще сте тези, които, съобразно своите интереси и потребности, ще подскажете кои от курсовете, дали и кога да стартират. Обучението, което Ви предлагаме чрез „Академия Земеделско образование и наука“, ще е своеобразна хибридна форма между дистанционната и задочната. То ще даде възможност за участие на всички, които имат отношение към новостите в земеделската наука и земеделската практика и са се посветили на тази високо благородна професия. Живеем в свят, в който всеки уважаващ себе си специалист е задължен да се обучава през целия си живот, за да е адекватен на непрекъснатите промени. Това в много голяма степен важи и за земеделието. Спецификата на професията на съвременния успешен земеделски производител изисква непрекъснато поддържане и актуализиране на знанията, системно наблюдение и умело управление на процесите на полето. Предвиждаме обучението в Академията да е на модулен принцип, като първият курс ще бъде по „ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА“. Курсът включва общо 4 дисциплини – Фитопатология и фитосанитарен мониторинг на болестите с лектор проф. Бобев, Ентомология и фитосанитарен мониторинг на неприятелите – с лектор проф. Радослав Андреев и Основи на земеделието с хербология и фитосанитарен мониторинг на плевелите с лектор проф. Тоньо Тонев. Този тричленен екип има своята над 15-годишна история на партньорство в съвместното извеждане на дисциплините „Фитосанитарен мониторинг и експертиза“ и „Интегрирана растителна защита“ на магистърските курсове по растителна защита. Четвъртата дисциплина от този първи модул е Абиотичен физиологичен стрес и неинфекциозни болести по растенията с лектор проф. Андон Василев. Общият хорариум на всяка от първите три дисциплини е по 20 часа или общо 60 часа лекции, а четвъртата дисциплина е с хорариум от 10 часа лекции. Обучението в Академия „Земеделско образование и наука“ ще бъде дистанционно – оn-line лекции в зимния период – от 1-ви декември до месец март, и задочно обучение – на терен, трикратно, по 2 почивни дни през месеците април, май и юни 2021 г.(или общо 60 часа), по предварително съгласуван график и на предварително подготвени от нас опитни полета на площи на територията основно на Пловдивска област, при разнообразие от култури, със специфични растителнозащитни и други проблеми. Обект на демонстрация ще бъдат много резултати от съвместни опити, възложени ни от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България, както и най-нови технологически решения за контрол на болестите, неприятелите и плевелите по културните растения.

Целта ни е сайта на Академия „Земеделско образование и наука” www.zemedelskoobrazovanie.bg чрез своята платформа за обучение постепенно да се превърне и в една желана трибуна за обмяна на знания и опит в областта на земеделието, за всички, които пожелаят да бъдат наши съмишленици и партньори.

С уважение: проф. д-р Тоньо Тонев
Управител на „Академия Земеделско образование и наука“