За академията

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

От 01 Октомври 2021 г. стартира кампанията по набиране и записване на кандидати за втората учебна 2021/22 година на „Академия Земеделско Образование и наука“. Академията е нестандартна структура от ново поколение за аграрно образование в България. Обучението в Академията се провежда като умело се съчетават Онлайн лекционни курсове, с присъствено практическо обучение при полски условия. Тази нова учебна година започва на 15 ноември 2021.

През изминалата първа учебна година стартираха два от модулите: „Приложни аспекти на растителната защита“ и „Почвено здраве“ с общо 10 учебни дисциплини. Първият модул имаше двукратен прием – през месец ноември и през месец януари. Близо 50 човека с най различен базов образователен профил ни повярваха и бяха курсисти в Академията. С удовлетворение, гордост и без излишна скромност, искам да кажа, че това беше едно успешно начало. Резултатите от нашата дейност и еднозначните много високи оценки на курсистите, ни дадоха увереност и самочувствие, че от такава структура като „Академия земеделско образование и наука“ има необходимост и практически ползи за бранша. Тя се реализира като един работещ формат, за предаване и обмяна на знания и опит. Между курсистите в Академията през първата учебна година имаше и много дългогодишни и утвърдени, знакови за България земеделски производители, с огромен личен професионален опит! За нас преподавателите в Академията беше истинско професионално предизвикателство да споделяме и обменяме опит с една будна и активна аудитория. Като различен образователен модел, по своя замисъл и реализация, Академията се отличава с изключителна гъвкавост и адаптивност. Част от учебния материал, по всяка от дисциплините, се адаптира към интересите на преобладаващата част от аудиторията. Това не изключва и индивидуален подход към специфичните интереси на всеки отделен курсист. Екипът ни, отговорно и професионално приемаше и всички предизвикателства, пред които се изправяхме в процеса на своята работа. В движение променяхме и оптимизирахме своята дейност, когато пред нас възникваха непредвидими и неочаквани предизвикателства. Това направи екипът ни още по-силен и адаптивен! Академията е изцяло самофинансираща се структура.

За нас и нашият екип

„Академия Земеделско образование и наука” ЕООД е регистрирана и стартира своята дейност през есента на 2020 година. Още от първата учебна година, обучавайки близо 50 курсисти, Академията доказа своята жизненост и адекватност към нуждите на практиката. Финалните резултати и високите оценки на курсистите за качеството на обучение разсеяха и най-малките ни съмнения, има ли необходимост от подобна структура. Обобщените оценки и препоръки на всички курсисти към Академията (виж раздела с писмените становища на курсистите), са еднозначни и много високи, което показва, че земеделската практиката има остра необходимост от пряка връзка между аграрното образование, аграрната наука и агробизнеса! Стартирането на тази структура, за дистанционно и присъствено обучение, на хора занимаващи се професионално със земеделие, се оценява като адекватно начинание. Тя е логично продължение и развитие на богатият многогодишен опит на членовете на екипа ни, в областта на земеделското образование и приложната агрономическа наука. Както е добре известно ученето през целия живот, като стратегия е предизвикателство пред съвременния човек. Макар че, ученето през целия живот, все още не е широко разпространено в България, в бъдеще то е неизбежно, защото несъмнено подпомага професионалното развитие и помага възприятието на нови идеи и концепции, като прави хората по-успешни.

Дистанционната форма на обучение постепенно се наложи и утвърди, като една съвременна и неотменима за настоящето и бъдещето, паралелна и алтернативна форма на обучение, на всички нива на образователната система в България и по света. Провеждането на присъствено обучение „на терен“ с практически занятия на полето прави още по-истинско и пълноценно обучението на нашите курсисти. Времето прекарано заедно с курсистите на полето, е изключително подходящо за по-задълбочени дискусии с преподавателите, както и за обмяна на опит между отделните курсисти на Академията. Резултатите от полските парцелни и производствени опити, извеждани по проектите „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“, се демонстрират и пред най-любознателните желаещи студенти от Аграрния университет –Пловдив. По тези проекти, през лятото на 2021 година бяха организирани три открити дни за студентите (виж снимки и отзиви на студентите за тези мероприятия). Тази много желана и високо оценена форма на практическо обучение със студентите от Университета ще продължи и в бъдеще.

Лично за себе си, като учредител и управител на „Академия земеделско образование и наука“ бих желал да споделя, че вече 40 години се занимавам с научно-изследователска дейност в областта на растителната защита, а от 35 години съм преподавател в Аграрния университет – Пловдив. От 2012 г. съм професор в Аграрния университет. През цялата си кариера на преподавател, паралелно съм работил и продължавам да работя, в партньорство с всички големи фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България. Ръководител съм на общо три много успешни научно-изследователски и внедрителски проекта в областта на земеделието в България. Това са проектите „Хербитур“®, който през 2021 г. навърши 21 години и „Царевицата – царица на полята“ ®– с 11 годишна история. За двата проекта притежавам Патентни свидетелства за регистрирана (запазена) марка. От 2015 до 2020 г., бях ръководител на единствено работещото направление Хербология на Центъра за биологично изпитване на продукти за растителна защита към АУ. От началото на 2021 г. регистрирах фирма с име „Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита“ ® ЕООД, за която притежава патент от Патентното ведомство на Република България и лиценз от Българска Агенция за Безопасност на Храните към МЗГ, за упражняване на тази ни дейност. Центъра съвместява усилията на голям брой изследователи от няколко научни института, между които основни, са част от преподавателите в „Академия Земеделско образование и наука“ ®.

Автор съм на едни от най-популярните и успешни съвременни книги за земеделие в България – „Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие“ с „Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевели в България“ и „Ръководство за приложение на химически средства за растителна защита“ с общ тираж от 15000 екземпляра. Научен ръководител съм на четирима успешно защитили докторанти с отлична професионална реализация. Имам три авторски свидетелства (патенти) за изработването на три изделия, които обслужват растителнозащитната практика – Хербицидна мотика® , Хербицидна уредба® и Хербицидна щанга®. Автор съм на над 150 научни и научно-популярни статии в областта на растителната защита. Автор и съавтор съм на общо над 15 книги, учебници по Земеделие и по Хербология, ръководства и учебни помагала за студентите. Дългогодишен член съм на редколегията на списание „Растителна защита“ и постоянен автор на материали за него. Десетки пъти съм бил лектор на различни форуми на агробизнеса. Участвал съм многократно в телевизионни интервюта на растителнозащитна и образователна тематика. През годините активно съм партнирал и ще продължавам да партнирам, чрез „Академия Земеделско образование и наука“ ® и „Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита“® с най-изявените специалисти от Аграрния университет в областта на фитопатологията, ентомологията и физиология на растенията. Точно с тези колеги – професорите Светослав Бобев, Радослав Андреев и Андон Василев стартира и дейността на Академията.

Като изключително качествени и желани преподаватели в Академията се изявиха още колегите доц. Младен Найденов (специалист по почвена микробиология и микробиални препарати в земеделието), доц. Красимир Трендафилов (специалист по проблемите с деградацията на почвите и мелиоративните и технически решения, за ефективно напояване на земеделските култури) и доц. Ангел Трифонов (специалист по растително-защитна техника). Всичко това ми дава голямо основание да се гордея се, че основах и управлявам такава нова, но вече успешно работеща структура, необходима на българското земеделие. Целият преподавателски екип на Академията, включително и от всички тези нови модули, които е предстоящо да стартират, е съставен от много добри и разпознаваеми сред агробизнеса колеги.

След този, вече успешен старт на „Академия Земеделско образование и наука®“ в преподавателската дейност, са и ще бъдат присъединени за самостоятелни курсове или в модулно обучение, едни от най-добрите в България преподаватели и специалисти по икономика и организация на селското стопанство, селекция и семепроизводство на растенията, агроекология и биологично земеделие, хранене на растенията, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, нематология, пчеларство, билкарство, гъбарство, цветарство и други. За оптимизиране на образователната ни програма ще разчитаме на проявен интерес от потенциалната ни аудитория, която да ни подсказва, какви други реални потребности има. По дългосрочните ни намерения са, обучението в Академията, постепенно да обхване и животновъдното направление.

Чрез тясно специализиран модул на Академията, предлагаме обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес. Предвижда се икономическият модул да бъде гъвкав и адаптиран към конкретните професионални интереси на участниците. Модулът се организира от един от най-изявените специалисти в икономиката на селското стопанство – проф. Алекси Алексиев и включва набор от специалисти, по избраните от курсистите дисциплини и тематични единици.

Колеги, живеем в свят, в който всеки уважаващ себе си специалист е задължен да се обучава през целия си живот, за да е адекватен на непрекъснатите промени. Тази констатация, в най-голяма степен важи и за земеделският отрасъл. Спецификата на професията на съвременния успешен земеделски производител изисква, непрекъснато поддържане и актуализиране на знанията, системно наблюдение и умело управление на процесите на полето. Както вече знаете, обучението в Академията е на модулен принцип, като първият курс и през тази втора учебна година ще бъде по „ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА“. Курсът включва общо 6 дисциплини – Фитопатология и фитосанитарен мониторинг на болестите, с лектор проф. Бобев, Ентомология и фитосанитарен мониторинг на неприятелите – с лектор проф. Радослав Андреев и Основи на земеделието с Хербология и фитосанитарен мониторинг на плевелите с лектор проф. Тоньо Тонев. Този тричленен екип има своята над 15-годишна история на партньорство в съвместното извеждане на дисциплините „Фитосанитарен мониторинг и експертиза“ и „Интегрирана растителна защита“, на магистърските курсове по растителна защита, от тяхното основаване до сега. Четвъртата дисциплина от този първи модул е Абиотичен стрес на растенията с лектор проф. Андон Василев. Общият хорариум на всяка от първите три дисциплини е по 20 часа или общо 60 часа лекции, а четвъртата дисциплина е с хорариум от 12 часа лекции. Дисциплината Фитофармация се извежда от екип от трима преподаватели – проф. Бобев (фунгициди), проф Андреев (инсектициди) и доц. Найденов (микробиологични продукти за растителна защита) с общ хорариум от 20 часа. Последната дисциплина от този модул е Техника за растителна защита с преподавател доцент Ангел Трифонов и хорариум от 20 часа.

Обучението в Академия „Земеделско образование и наука®“ ще бъде дистанционно – оn-line лекции, в зимния период – от 1-ви нноември2021 до средата на месец март 2022г. и присъствено обучение – на терен, трикратно, по два от почивни дни, през месеците април, май и юни 2022 г. (или общо 60 часа), по предварително съгласуван график и на предварително подготвени от нас опитни полета, по проектите Хербитур® и Царевицата – царица на полята®. както и на полета с производствени опити и в полета с фитосанитарни проблеми. Обект на демонстрация, по врене на тези открити дни, са много резултати от съвместни опити, възложени ни за извеждане от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България. Обект на демонстрация са производствени опити с нови и оригинални технологични решения, за контрол на болестите, неприятелите и плевелите по културните растения при конвенционалната и No-Till системи на земеделие.

Дългосрочната ни цел е, сайтът на „Академия Земеделско образование и наука®” www.acadzon.bg и чрез своята платформа за обучение, постепенно да се превърне в една желана трибуна за обмяна на знания и опит в областта на земеделието, за всички, които пожелаят да бъдат наши съмишленици и партньори. Всички колеги, от вече завършилите курсове на обучение в Академията, остават желани партньори и приятели и ще бъдат канени на всички наши бъдещи открити дни по проектите Хербитур® и Царевицата – царица на полята®.

С уважение: проф. д-р Тоньо Тонев
Управител на „Академия Земеделско образование и наука“

Благодаря Ви, проф. Тонев
Един прекрасен и ползотворен ден, изпълнен с невероятни знания и умения с подкрепата на ХЕРБИТУР.

– С уважение: Йордан Стоянов

Хербитур – прекарахме страхотно, научихме много нови неща и затвърдихме някои получени до момента знания. Благодарим на проф. Тонев за страхотната организация.

– С уважение: Соня Милкова

Въпреки, че сме едва втори курс и не сме толкова навътре в материята, ни беше много интересно и макар, че изгоряхме от слънцето научихме нови интересни, полезни и практични неща. Благодарим Ви проф. Тонев!

– С уважение: Яница Братанова

Проф. Тонев благодаря за споделените знания и информация от вашият дългосрочен опит. Пожелавам Ви още дълги години да извеждате Хербитур!

– С уважение: Давид Динков

Проф. Тонев благодаря Ви много за новите знания, които научих и за новите технологии в земеделието. Правете още много такива мероприятия.

– С уважение: Александър Стефанов