Екип

проф. д-р Алекси Алексиев

проф. д-р Алекси Алексиев роден съм на 03.01.1954 г. в с. Момчилово, Варненска област. Завършил съм специалност “Аграрна икономика” на Университета по национално и световно стопанство – София. Професионалната си кариера започнах в АПК „Дружба“ – с. Ветрино, като в периода 1980-1985 г. съм заемал длъжностите икономист, началник отдел ТРЗ и директор на предприятие. Натрупаният през тези години опит ми бе изключително полезен през следващите години.
Постъпих в Аграрния университет – Пловдив през 1985 г. след проведен конкурс и бях назначен за асистент към катедра „Икономика на селското стопанство“. Подготвих дисертация, която защитих пред ВАК през 1998 г. и придобих научната степен „доктор по икономика“ по специалност „Икономика и управление на селското стопанство“. Научната степен „доцент“ получих през 2000 г., а академичната длъжност „професор“ през 2012 г.. През тридесет и пет годишната си преподавателска дейност съм извеждал над десет дисциплини в бакалавърските и магистърски курсове на български и чуждестранни университети.

Преподава следните дисциплини:

  • Аграрна икономика
  • Търговия с аграрни продукти
  • Регионална икономика
  • Развитие на селските райони

Научен ръководител съм бил на десет докторанта в трите форми на обучение. Самостоятелно или в колектив съм подготвил осем учебници и ръководства. В периода 2007-2019 г. съм бил ръководител на катедра „Икономика“ към Аграрния университет.

Научно-изследователската ми дейност

е свързана с участието ми като ръководител, координатор, изследовател и лектор в 12 международни, 10 национални и 8 университетски научни, образователни и научно-приложни проекта. Провел съм научни специализации в Нидерландия (1993, 1995), Гърция (1994), САЩ (1996), Великобритания (1997) и Германия (1999).

Публикации

в рамките на професионалната си кариера самостоятелно или в колектив съм публикувал над 110 броя монографии, книги, студии, статии и доклади, от които 37 публикации в чужбина. До момента са забелязани над 120 цитирания на мои публикации, от които над 80 в чуждестранни издания и 40 в български издания и защитени докторски дисертации.