Екип

гл. ас. д-р Аньо Митков

гл. ас. д-р Аньо Митков роден на 19.10.1980 в град Пазарджик. Завършил е специалност Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив през 2003 година. През 2004 г. завършва магистратура – Фитофармация. В бакалавърския и магистърския курс защитава дипломни работи в катедрата по „Земеделие и хербология“ към АУ-Пловдив с научен ръководител проф. д-р Тоньо Тонев. През 2005 г. след конкурс в същата катедра е приет като редовен докторант. От 2006 г. след взет докторантски минимум започва да преподава на студенти от редовна и задочна форма на обучение от специалности в Аграрен университет

  • Растителна защита
  • Агрономство-полевъдство
  • Лозароградинарство
  • Агрономство на тропика и субтропика
  • Аграрна икономика

Темата на дисертационния му труд е свързана с видовата и сортова чувствителност на вегетационни хербициди при зимни-зърнено житни култури в това число пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес, както и с биологичната ефикасност и физиологична оценка на някои листни хербициди при същите тези култури.
Почти от началото на научно изследователския проект „Хербитур“ с ръководител проф. Т. Тонев, гл. ас. Митков взема активно участие в извеждането на опити с основни зърнени култури като пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица и др.
През 2007 г. след успешно издържан конкурс става асистент към катедра „Земеделие и хербология“.

Преподава дисциплините:

  • Общо земеделие
  • Хербология
  • Екологосъобразни сеитбообращения и биологично земеделие

От 2009 г. участва в научно изследователския проект „Царевицата – царица на полята“, също така и в един национален научно изследователски проект „Комплексна оценка на нови хербициди за борба с плевелите при основни полски култури„, финансиран от ФНИ към МОМН в конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища“ в периода от 2010 до 2014 год.
През 2010 г. става старши асистент, а от 2011 г. е главен асистент. Успешно защитава докторската си дисертация по Хербология през 2012 г.
От 2008 г. до момента е автор на 30 научно-популярни и над 35 научни публикации в рецензирани и реферирани списания, както и такива с Импакт Факор и Импакт Ранг. Има повече от 20 цитирания на научните си трудове. Взима участие в написването на един учебник по дисциплината Общо земеделие на английски език и на друг учебник по дисциплината Хербология.

Съавтор

е при създаването на ръководство по Хербология, ръководство по Земеделие на английски език и помагалото „Иновативни продукти за растителна защита и торове“.
Със създаването на „Център за биологично изпитване на продукти за растителна защита“ – отдел Хербология, участва в извеждането на полски парцелни опити до момента. В периода 2017-2020 г. има участие в научно- изследователски проект „Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновенна тиква и възможности за преодоляването ѝ чрез биостимуланти и листни торове“. От 2018 г. взема участие в научно-изследователския проект „Контролиран синтез на цинк съдържащи листни наноторове и оценка на потенциала им за повишаване добива от основни селскостопански култури“ с ръководител проф. Т. Тонев.

Участвал

до момента е в 5 научно-изследователски проекта и много на брой внедрителски проекти свързани с проект „Хербитур“. Там участва в залагането и отчитането на резултати от опити възложени от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес (БАСФ, Байер, Кортева, Сумит Агро, ФМС, Синджента, Агредо, Адама, Лимагрейн, Косад Семанс и българските фирми Екофол, Фертин Агро, Агроном и др.).

Научен ръководител

на голям брой дипломанти от специалност Растителна защита. Членува в 2 международни организации като European Weed Research Society (EWRS), Weed Science Society of America (WSSA). Научната му дейност е свързана основно с изследвания в областта на аграрните технологии, прилагане на съвременни методи в земеделието, проучване на нови възможности за употреба на хербициди (установяване на тяхната селективност, ефикасност, персистентност и резистентност) в селското стопанство.