Aгроекология и биологично земеделие

Aгроекология

 

I. АНОТАЦИЯ

Агроекологията е цялостен подход към земеделието, който отчита и екологичното въздействие на земеделските практики. Общата селскостопанска политика на ЕС се развива непрекъснато с цел да насърчава устойчиво селско стопанство, предлагащо безопасни, качествени продукти, като същевременно опазва околната среда и осигурява хуманно отношение към животните, поради което агроекологията заема важно място както в политиката, така и в практиката.

Основната цел на настоящата учебна програма по “Агроекология” е да запознае обучаемите с основните екологични принципи и концепции и практическото им приложение им в земеделието с оглед дизайн и управление на устойчиви системи за производство на земеделски продукти и храни. В програмата е включена и практическа иноформация за най-популярните системи на земеделие, в които най-пълно се прилагат агроекологичните принципи и практики, и които имат потенциал за преодоляване на глобалните проблеми, свързани със земеделието и екологията – биологично земеделие, биодинамично земеделие, агролесовъдство, консервационно земеделие, регенеративно земеделие. Акцент се поставя и върху системата за кръстосано съответствие, задължителна за всички земеделски стопани, които получават финансово подпомагане.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Агроекологията като наука, социално движение и съвкупност от фермерски практики, Роля на агроекологията за постигане на целите на устойчивото развитие, кръговата икономика и Зеления пакт. –1 час

Тема 2. Основни елементи, принципи и цели на агроекологията. Агроекологични практики. –1 час

Тема 3. Роля на биоразнообразието в агроекосистемите. Екосистемни услуги. Заплахи за биоразнообразието и мерки за преодоляването им. Земеделие в защитени зони в националната екологична мрежа “Натура 2000”. –2 час

Тема 4. Агроекологични подходи за опазване на растителното здраве, поддържане и повишаване на биологичната активност на почвата, и подобряване на почвеното плодородие . –4 часа

Тема 5. Система за кръстосано съответствие. Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Законоустановени изисквания за управление. Добри земеделски практики за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. –4 часа

Тема 6. Еко схеми. Зелени плащания. Мерки от ПРСР в подкрепа на агроекологичните практики. –2 часа

Тема 7. Земеделски системи, които прилагат агроекологичните принципи и практики – биологично земеделие, биодинамично земеделие. –2 часа

Тема 8. Регенеративно и консервационно земеделие Основни практики за улавяне и съхранение на въглерод . –2 часа

Тема 9. Агролесовъдство – основни типове агролесовъдни системи. Екологични и икономически ползи от агролесовъдството. –2 часа

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

I. АНОТАЦИЯ

Биологичното земеделие е законово регламентирана и официално призната в световен мащаб система на земеделие, която цели устойчиво производство на здравословни, безопасни и висококачествени храни при прилагане на екологосъобразни практики, насочени към опазване на биологичното разнообразие, природните ресурси и компонентите на околната среда. Интересът към биопродуктите от страна на потребителите непрекъснато се увеличава, в световен мащаб търсенето превишава предлагането и пазарите се развиват с бързи темпове.

Същевременно то е възможност за фермерите не само да произвеждат качествени и здравословни продукти и да дават своя принос за опазване на околната среда, но и да реализират продукцията на по-високи цени и да получават предимство при кандидатстване за проекти в рамките на ПРСР. Настоящият курс има за цел да запознае обучаемите с основните и специфичните принципи на биологичното производство, с основните практики и средства за поддържане и повишаване на почвеното плодородие и биологичната активност на почвата, и за опазване на растителното здраве. Ще бъде разгледана системата за контрол и сертификация, минималните изисквания за контрол, създаването и поддържането на документацията на стопанството. Курсът е изцяло с практическа насоченост. Получените знания и умения в хода на курса ще позволят на обучаваните да разработват планове за преход към биологично земеделие и планове за управление на биологични стопанства, правилно да означават биологичните продукти, да поддържат необходимите документи и да реализират успешно в практиката изискванията и правилата на биологичното производство.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Същност и развитие на биологичното производство. Общи и специфични принципи – 1 час

ТЕМА 2. Актуална нормативна уредба на ЕС и Р България – 1 час

ТЕМА 3. Правила за производство. Методи и средства за поддържане и повишаване на почвеното плодородие и биологичната активност на почвата. Разрешени торове и подобрители на почвата – 2 часa

ТЕМА 4. Диверсификация на стопанствата. Сеитбообръщения в биологичното земеделие. Роля на биоразнообразието и агробиоразнообразието. Екосистемни услуги – 2 часa

ТЕМА 5. Подходи за опазване на растителното здраве. Разрешени вещества – 2 часa

ТЕМА 6. Смесени стопанства. Основни правила на биологичното животновъдство и пчеларство (опция при наличен интерес) – 1 часa

ТЕМА 7. Правила за преход. Означаване на биологичните продукти. Съхранение и транспорт. Сертификати за съответствие – 1 часa

ТЕМА 8. Изключения от правилата за производство. Процедури по разрешаване. Правила за използване на небиологични семена и вегетативен размножителен материал – 1 часa

ТЕМА 9. Документална отчетност на стопанствата. Дневници, оправдателни документи. Биорегистър. Задължения на операторите и контролиращите лица – 2 часa

ТЕМА 10. Минимални изисквания за контрол. Система за сертификация на биологичното производство. Годишни и допълнителни проверки. Несъответствия, санкции – 10 часa

 

III. Практическа задача

Анализ и оценка на реално стопанство спрямо изискванията на биологичното производство. Изготвяне на план за управление – пълно описание на единицата, идентифициране на приложимите изисквания, формулиране на конкретни и предпазни мерки – 3 часa