Икономически, организационни и институционални проблеми на бизнеса

ИКОНОМИКА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 

I. АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Икономика на селското стопанство” изучава особеностите при проявление на икономическите закони в земеделието и възможностите за оптимизиране на производствените процеси в рамките на интегрираната растителна защита. Вниманието на студентите се концентрира върху изучаването на връзките и зависимостите които се констатират в процеса на мониторинг, планиране, организация и реализиране на специфичните земеделски практики. Централно място в учебния план заемат възможностите за проучване и анализ на различни комбинации от методи за създаване и икономическа оценка на системи за интегрирана растителна защита. Студентите се запознават с теоретичните подходи и използваните в практиката методи за определяне на икономическите прагове на вредност и на праговете на действие за различни условия, въздействия и вредители. За целта се използва многообразие от методи и модели за икономическа оценка на резултатите от използването на иновативни технологии за растителна защита.

Дисциплината е условно е разделена на три части. Първата е посветена на запознаването на студентите с основните теоретични модели обосноваващи биологичната, икономическа и социална потребност от провеждането на комплексни растително защитни практики. Във втората се разглеждат възможностите за тяхното планиране, както и оптимизирането на използваните технологии. Третата част е посветена на изучаването на конкретни модели за икономическа и институционална оценка на резултатите от използването на отделните земеделски практики.

Практическите упражнения са посветени на изучаването на конкретни примери свързани с икономическата оценка на земеделски практики и иновационни технологии. На всеки студент се предоставя възможност да разработи самостоятелна задача за определяне на икономическия праг на вредност и оптималните прагове на действие.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Същност, структура и основни функции на аграрния сектор. Историческо развитие на аграрния сектор. Структура на съвременното селско стопанство. Особености в развитието на българското земеделие. Основни реформи на аграрния сектор – същност и последици. – 2 часа

Тема 2. Основни проблеми на аграрния сектор Значение на аграрния сектор за общественото развитие. Основни фактори генериращи проблеми в селското стопанство. Съвременни измерения на основните аграрни проблеми. Ролята на растителната защита за тяхното решаване в условията на глобализация и регионална интеграция. – 2 часа

Тема 3. Продоволствен проблем – същност и основни характеристики. Основна функция на аграрния сектор. Проблеми с изхранване на световното население. Количествени и качествени параметри на продоволствения проблем. Регионални измерения на проблема. Модели за решаване на проблема и ролята на растителната защита. – 2 часа

Тема 4. Основни характеристики и бъдеще на фермерския проблем Зараждане и основни проявления на фермерския проблем. Икономически основи на фермерския проблем. Историческо развитие и първи модели за решаването му. Ролята на обществената подкрепа за решаването на фермерския проблем и опита на Европейския съюз. – 2 часа

Тема 5. Екологични проблеми на съвременното селско стопанство Същност и историческо развитие на екологичния проблем. Специфичната роля на аграрния сектор при генериране и решаване на проблема. Влияние на растителната защита за развитието на екологичния проблем. – 2 часа

Тема 6. Развитие и възможности за решаване на енергийния проблем в земеделието Енергиен баланс и ролята на аграрния сектор за неговото поддържане. Количествени и времеви измерения на енергийния проблем. Основни модели за участие на земеделието при решаването на енергийния проблем. – 2 часа

Тема 7. Производствени функции в земеделието Същност и основни модели на производствени функции. Възможности за използване на производствените функции при оптимизиране на аграрните производствени системи. Подходи за оптимизиране на един фактор. Принципи за комбиниране и съчетаване на фактори. Производствени възможности и ефективност на АПС – 2 часа

Тема 8. Производствени разходи в аграрния сектор. Същност, квалификация и роля на производствените фактори. Отчитане на производствените разходите в селското стопанство. Схема за формиране и разпределение на доходите в аграрния сектор. Ефективност, Конкурентност и устойчивост на земеделието. Модели за оптимизиране на икономическите резултати. – 2 часа

Тема 9. Роля на растителната защита в земеделското развитие. Историческо развитие на системите за растителна защита в България. Национална система за растителна защита – структура и основни функции. Структурни елементи на съвременната растителна защита. – 2 часа

Тема 10. Интегрирано управление на вредителите. Същност, цели и основни принципи на борбата с вредителите. Стратегии, модели и средства за интегрирано управление на вредителите. Съвременни модели за интегрирано управление на вредителите и приложението им в България. – 1 часа

Тема 11. Модели за оптемизиране на интегрираната борба с вредителите Оценка на икономическото въздействие при анализ на риска от вредители. Количествени методи за икономически анализ. Комплексно използване и резултати. – 1 часа

Тема 12. Икономически праг на вредност – същност и основни характеристики. Определяне на нивото на икономическа вреда и икономическия праг. Използване на икономическия праг на вредност в растителната защита. Оценка на икономическото въздействие при анализ на риска от вредители. Количествени методи за икономически анализ – 1 часа

Тема 13. Икономическа оценка на основните методи за защита на растенията. Характериатика на основните методи за защита на растетията. Анализ на разходите и ползите. Екологични ефекти и предпазни мерки. Анализ и оценка на екологичните въздействия. – 1 часа

Тема 14. Икономическа оценка на биологичния контрол. Роля на биологичния контрол при интегрираното управление на вредителите в растителните системи. Методи и аналитични подходи. Подходи за оценка на изгодите от използването на биологичния контрол в земеделските стопанства. – 1 часа

Тема 15. Икономическа оценка на пестицидите и контрола върху вредителите. Подобряване на производителността посредством намаляване на вредата. Влияние върху качеството на земеделските продукти. Избор на алтернативни техники за контрол на вредителите на ниво земеделско стопанство. Основни цели и средства за определяне на оптималния модел. – 1 часа

Тема 16. Икономически риск при използване на пестициди. Превантивни приложения. Предизвикано използване и интегрирано управление на вредителите. Вътрешно системен риск. Здравни и екологични последствия. Икономически решения на ниво земеделско стопанство, базирани на прагови модели, които приемат дадена техника и несигурност. – 1 часа

Тема 17. Икономическа политика и регулиране използването на пестициди. Цел на политиката. Политически предизвикателства, породени от външните въздействия на пестицидите. Взаимодействие между политиките за обществено подпомагане на земеделските стопанства и политиките в областта на растителната защита. Икономически инструменти. Регулиране на пестицидите. Ефекти от забраните на пестициди. Съвременни политики и методи за контрол на пестицидите. – 1 часа

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

 

I. АНОТАЦИЯ

Курса „Аграрно предприемачество“ цели да подготви земеделските производители за предприемачи, които имат способността създадат и развиват нови земеделски дейности и/или нови бизнес структури в рамките на вече установени земеделски стопанства. Курса е предназначен за производители, които имат практически поглед върху тези аспекти на бизнеса, които са особено важни по време на фазата на ранно развитие и стартиране на новата бизнес идея. До края на курса, земеделските производителите трябва да усвоят практични знания, които ще помогнат да решат най-често срещаните предизвикателства, свързани със стартирането на ново бизнес начинание. По-конкретно, те трябва да могат:

  • да идентифицират и оценят нови бизнес идеи;
  • да разработят бизнес план и ефективно комуникират и предлагат нови бизнес концепции на други хора;
  • да разграничат между различните източници на финансиране и избор на тези, които най-добре отговарят на изискванията на новото предприемаческо начинание;
  • да могат успешно да интегрират нови агробизнес структури, навлизащи на нашия пазар и успешно да позиционират техните продукти и услуги;
  • да идентифицират и оценят нови бизнес идеи;
  • да стартират и развиват нови бизнес начинания в утвърдени вече агробизнес структури.

Основната задача на обучението е земеделските производители след успешно завършване на курса, (1) да имат знания за основните подходи и процеси в предприемачеството, (2) да подготвят и представят бизнес план за създаването на нов бизнес, (3) да демонстрират познания за основни бизнес умения, които трябва да притежава един предприемач, (4) да владеят основни умения за формиране и управление на предприемаческите екипи и (5) да разберат как предприемаческите знания могат да насърчат тяхното кариерно и професионално развитие.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Същност на предприемачеството. Историческо представяне на предприемаческия процес. В тази тема, първо ще бъде дефинирано термина предприемачество, след това ще бъде представено развитието на предприемачеството и подробно ще бъде показан пътя на развитие на българското предприемачество. – 2 часа

Тема 2. Видове предприемачества. Предприемачески риск. Предприемача като лидер. В тази тема ще се разгледат видовете предприемачества и предприемачески риск. Също ще се разгледат специфични особености на аграрното предприемачество. Функциите на аграрното предприемачество. Ролята на административната среда, финасово-кредитните институции и европейските проекти за развитие на нови агробизнеси. Характеристика на предприемача и неговата роля като лидер. – 2 часа

Тема 3. Процеси в аграрното предприемачество Процеса на аграрното предприемачество включва факторите определящи аграрното предприемачество; анализа на вътрешната и външна среда; оценка на наличните ресурси и предприемачески анализ. – 2 часа

Тема 4. Методология на аграрното предприемачество. В тази тема се включва генериране на идеи, предприемачески анализ, комбиниране на основните фактори и ресурси, предприемаческо управление и контрол. Видове институции свързани с предприемаческата дейност в агробизнеса. Ролята на институциите за развитието на аграрното предприемачество. Социално-икономически аспекти на аграрното предприемачество. – 2 часа

Тема 5. Разработване на предприемачески план на нов/собствен агробизнес или нова дейност. В тази тема има за цел да се покаже методика за разработване на предприемачески бизнес план. Основните въпроси при основаване на собствен бизнес. Предавателно проучване на пазара. Планиране и прогнозиране на резултатите от предприемачески агробизнес план. Примерен казус. – 3 часа

Тема 6. Организационни-стопански форми за създаване на предприемачески структури в аграрния сектор. Вземане на управленчески решения. В тази тема ще се покажат различните организационни-стопански форми за създаване на предприемачески структури в аграрния сектор. Начини и процедури за създаване на нови предприемачески структури в аграрния сектор. Основни управленчески функции и етапи на управление на предприемачески структури. – 2 часа

Тема 7. Развитие на личността и мениджърските умения. В тази тема ще се покажат креативни методи и техники за развитие на личността. Мениджмънт на персона. Планиране, търсене и подбор на персонала. Ролята на груповата динамика и работата в екип. Комуникационната способност и воденето на преговори. – 2 часа

МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

 

I. АНОТАЦИЯ

Настоящият курс по „Маркетинг на земеделската продукция“ е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно разработване и прилагане на маркетингов подход на управление в агробизнес организациите. Земеделските производители се запознават със същността на маркетинговия процес на управление. Както и с основните методи за анализ на маркетинговата среда.

Като основа на изучаваната тематика се явяват главно познанията по микроикономика и мениджмънт на бизнеса. Получените знания ще помогнат на обучяемите да прилагат маркетинговия подход в управлението на агробизнес организациите и да разработват маркетингов план на земеделско стопанство.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА 1. Същност, методи, принципи и задачи на маркетинга
Същност и основни понятия, които характеризират маркетинга, като процес. Неопределеността, предпоставка за използуването на маркетинга. Предмет, цел, методи, принципи и задачи на маркетинга. Необходимост от маркетинг. – 2 часа

ТЕМА 2. Маркетингови концепции
Предпоставки, принципи, условия и развитие на маркетинга. Маркетингова система. Среда и стратегии. – 2 часа

ТЕМА 3. Потребителски и индустриален пазар
Маркетингово понятие за пазар, етапи на развитие, характеристики и особености на пазара на производителя и потребителя. – 2 часа

ТЕМА 4 Сегментиране на пазара и избор на целеви пазар
Критерии за сегментиране. Профил на потребителя. Потенциал на пазарните сегменти. Позициониране на пазара. – 1 часа

ТЕМА 5. Маркетингова стратегия
Същност на стратегията. Определяне мисията на фирмата и нейната стратегическа цел. Насоките на поведение на фирмата в областта на маркетинга. Видове маркетингови стратегии. – 1 часа

ТЕМА 6. Позициониране на продукта
Процес на формиране на пазарна позиция. Видове позиции и избор на позиция. Формулиране на позиционно послание. Подходи за позициониране. – 2 часа

ТЕМА 7. Продуктова политика
Същност на продуктовата политика. Съдържание на понятието продукт. Класификация на продукта – жизнен цикъл на продукта. Методи за анализ на продуктовия асортимент. – 2 часа

ТЕМА 8. Цената като елемент на маркетинг-микса
Същност и особености на цената. Ценова политика. Основни фактори, които влияят върху формирането на ценовата политика на фирмата. Методи на ценообразуването. Ценова дискриминация. – 2 часа

ТЕМА 9. Политика на дистрибуция
Същност на политиката на дистрибуция. Канали на реализация в системата на политиката на дистрибуция. Маркетингов посредник. – 2 часа

ТЕМА 10. Комуникационен микс. Рекламна политика
Същност на комуникационния микс. Промоцията и процесът на комуникация. Същност на рекламната политика. Рекламни цели. Видове реклама. Целева рекламна аудитория. Рекламен бюджет. Рекламно послание. Ефективност на рекламата. Промоционни програми.– 2 часа

ТЕМА 11. Организация и управление на маркетинговата дейност на фирмата. Принципи и подходи
Организационна и управленска структура на фирмата. Подходи и критерии за избор на организационна структура на отдел “Маркетинг”. Продуктова организация на маркетинга. Пазарна организация на маркетинга. Териториална /регионална/ организация на маркетинга. Комбинирани структури на организация на маркетинга. Фактори, които влияят на организацията на маркетинговата дейност на фирмата – 2 часа

Всички права запазени 2020 А К А Д Е М И Я „ЗЕМЕДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“ | Декларация за поверителност