Лозарство

Морфология на лозовото растение

Корен Зародишни корени. Адвентивни корени. Морфологични особености на корена. Полярност. Геотропизъм. Поглъщане на вода и хранителни вещества. Корелация между надземните части на лозата и кореновата система. Студоустойчивост на корените.

Стъбло. Леторасли. Морфология на лозовия леторасъл. Растеж. Биологични фактори. Екологични фактори. Корелации на растежа и саморегулиране при лозата. Узряване на леторасъла. Надебеляване на пръчките, кордоните и стъблата на лозите.

Лист. Морфология на листа.

Пъпки. Генезис на пъпките. Видове пъпки при лозата. Покой на пъпките.

Съцветие и цвят. Генезис на съцветието. Морфология на съцветието. Органография на цвета. Цъфтеж и оплождане.

Морфология и анатомия на грозд, зърно и семе.

Биологични цикли в развитието на лозата

Малък/годишен/ цикъл. Вегетационен период – фенофа

Екология на лозата

Влияние на околната среда върху развитието и плододаването на лозата. Климат. Влияние на температурата, влажността, светлината, ветровете. Влияние на географската ширина, надморската височина,

Почвени условия Влияние на почвените характеристики върху лозата. Влияние на химичния състав. Влияние на физичните свойства на почвите – температурен, воден и въздушен режим. Подходящи почви за производството на различни типове вина.

Повреди и физиологични болести по лозата причинявани от неблагоприятните условия на външната среда.

Повреди от ниски температури през зимата. Повреди от късни пролетни и ранни есенни мразове. Слънчев пригор и повреди от сушата. Физиологични болести. Източване на ресите. Изресяване. Милерандаж. Физиологична хлороза. Засъхване по чепките на гроздовете (щилеме). Потъмняване на листата (brunissure) – недостиг на калий.

Размножаване на лозата

Вегетативно размножаване. Размножаване чрез отводи. Размножаване чрез присаждане.

Производство на присадени вкоренени лози.

Маточни лозя за производство на резници за присадници /калеми/. Фактори, оказващи влияние върху срастването на присадника и подложката. Срокове за извършване на присаждането. Подготовка на подложките и присадниците за присаждане. Присаждане на присадника върху подложката. Стратификация и закаляване на присадените резници. Лозово вкоренилище. Технологични схеми за производство на присадени вкоренени лози. Изваждане, сортиране и съхраняване на присадените вкоренени лози.

Създаване на лозови насаждения

Избор на място. Подготовка на площта. Риголване. Форми и гъстота на засаждане. Маркиране на мястото за лозе. Време на засаждане. Техника на засаждане. Грижи за младите насаждения. Подпорни конструкции.

Резитба и формиране на лозата

Родовитост на пъпките. Време за извършване на резитбата. Правила и техника за извършване на резитбата. Системи на резитба и формировки. Къси резитби. Чашовидна формировка. Формировка Кордон Роая. Кордон Вертико.
Смесени резитби. Формировка гюйо. Формировка оригинален Гюйо. Формировка подобрен Гюйо. Формировка Стъблен двураменен Гюйо. Формировка Казнав. Формировка Мозер. Формировка Омбрела. Лозница (асма).

Специални резитби.

Резитба на лозя пострадали от зимни, късно пролетни и ранно есенни студове. Резитба на лозя, пострадали от градушка.

Зелени резитби

Филизене. Прищипване. Кършене. Колтучене. Колцуване. Прореждане на гроздове и зърна. Прореждане на листата. Привързване на лозите.

Поддържане на почвената повърхност в лозята

Обработка на почвата. Есенна оран. Загребване на лозята. Отгребване на лозята. Вегетационни обработки. Периодично дълбоко разрохкване на почвата. Използване на хербициди в лозята. Мулчиране на почвата. Затревяване на почвата.

Торене на лозата

Определяне на торопотребността на лозата. Минерални и органични торове. Система на торене на лозята. Торене на млади и плододаващи лозя.

Воден режим и напояване на лозата

Потребност на лозата от вода. Определяне на сроковете за напояване. Поливни норми. Начини за напояване. Напояване по бразди. Дъждуване. Подпочвено напояване. Капково напояване. Напояване по “системата за охлаждане” (cooling system).

Беритба на винено и десертно грозде

Особености при беритбата на десертно и винено грозде. Механизиране на процесите при прибиране на гроздето. Съхраняване на десертно грозде. Съхраняване на гроздето в хладилни камери. Съхраняване на гроздето при домашни условия. Повреди на гроздето при съхранение.

Програма за практически занятия-упражнения по Лозарство

1. Резитба на зряло-принципи, правила и системи. Резитба на лози за формиране и плододаване при стъблените формировки Стъблен Гюйо. Мозер и Омбрела.

2. Производство на лозов посадъчен материал. Присаждане на маса. Машинно присаждане.

Забележки:

1. Съобразно нивото и интересите на обучаемите, посочените тематични единици в двете програми могат да бъдат променени или допълнени.

2. При необходимост, може да бъдат представени и модули за обучение по Ампелография (сортознание – лозови сортове), както и по Селекция на лозата – създаване на нови сортове лози.