Почвено здраве

ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ – МЕЛИОРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ И СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ

 

I. АНОТАЦИЯ

Курсът по Мелиоративни и технически решения за ефективно напояване на земеделските култури е предназначен за обучаващите се в Академия „Земеделско образование и наука

Настоящият образователен курс е предназначен за обучаващите се в системата на Академия „Земеделско образование и наука”, независимо от тяхната предварителна подготовка в областта на земеделското образование. В достъпна форма курсистите се запозанват последователно с формите на водата в почвата, достъпността и принципите на усвояването на почвената влага от растенията и със съвременните технологии за икономично и ефективно преодоляване на дефицита на почвена влага. Разгледани са основните технологии за напояване на земеделските култури, в зависимост от биологичните особености и направлението на отглеждане. Особено внимание е обърнато на предимствата и недостатъците на различните начини за напояване. Подробно се обясняват критериите за избор на система за напояване, поливен режим, начин на управление на поливните системи и правилата за извършване на предварителен и текущ стопански анализ на ефективността им. Напояването на земеделските култури се разглежда като съставна част на балансираната система почва-растение-добив, с особен акцент върху качеството на земеделската продукция, в зависимост от начина, формите и режима на напояване.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Водата в почвата. Форми на водата в почвата. Влажност и влагоемност на почвата. Почвено-хидрологични константи. Оптимална влажност на почвата. Оценка на дефицита на почвената влага.

Тема 2. Съвременни интерпретации на съдържанието и дефицита на вода в почвата. Смукателна сила на почвата. Потенциал на водата в почвата. Динамика на изменението на почвената влажност.

Тема 3. Воден запас на почвата. Начини за определяне и оценка на водния запас. Движение на водата в почвата. Видове движение. Попиване и филтрация. Закон на Дарси. Хидравлични условия за неразмиване на повърхностния почвен слой.

Тема 4. Воден режим на почвите. Типове воден режим. Водния режим като основа за прогнозиране на периодите на дефицит на вода в почвата. Баланс на водата в почвата.

Тема 5. Напояване на почвите. Напояването като елемент от баланса на водата в почвите. Особености на напояването при основните групи земеделски култури. Кратка характеристика на основните начини за напояване. Предимства и недостатъци на основните начини за напояване.

Тема 6. Повърхностно напояване. Технологии за повърхностно напояване. Предимства и недостатъци. Приложимост на повърхностното напояване в съвременните условия.

Тема 7. Напояване чрез дъждуване. Същност, предимства, недостатъци и приложимост на напояването чрез дъждуване. Видове дъждовални инсталации и машини. Стационарни инсталации. Преместваеми инсталации. Самодвижещи се инсталации. Производителност на инсталациите за дъждуване. Дъждуването като елемент от общата технология за отглеждане и сеитбооборота на земеделските култури.

Тема 8. Микронапояване. Принципи и технологични решения за микронапояване. Приложимост на микронапояването. Предимства и ограничения при използване на микронапояване. Напоителни системи за микронапояване – компоненти на системите за микронапояване. и . Системи за капково напояване. Системи за микродъждуване. Подземни системи за микронапояване. Особености при микронапояването на едногодишните земеделски култури. Напояване на многогодишни.

 

III. УПРАЖНЕНИЯ

Тема 1. Начини за определяне на влажността на почвата. Класически методи. Индиректни и инструментални методи. Определяне и изчисялване на влагоемност на почвата. Изчисляване на воден запас в почвата. Определяне на условията за попиване, филтрация и образуване на повърхностен отток в почвата. Оценка на пригодността на почвата и ландшафта за напояване.

Тема 2. Воден режим и воден баланс на почвата. Съставяне и изчисляване на водобалансово уравнение за конкретен терен. Режим на напояването.

Тема 3. Принципи за хидравлично оразмеряване на малки напоителни системи. Основни елементи на напоителната система. Техника и организация на напояването.

 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва стандартни лекции, водени от хабилитиран преподавател по шифъра на специалността. Лекциите са осигурени с богат нагледен материал (лекциите се извеждат чрез мултимедия, което дава възможност на преподавателя да представи таблици, фигури, богат снимков материал и филми). Семинарните занятия се провеждат се под формата на присъствена или онлайн дискусия между всички студенти и преподавателя по предварително подготвена тема. Изпитът се провежда като тест.

ВОДНА ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

 

I. АНОТАЦИЯ

Курсът е предназначен за специалистите от практиката, които срещат проблеми, свързани с нарушение на цялостта на почвената покривка и водния режим на почвите. Последователно се разглеждат процесите на ерозия, преовлажняване и продължително засушаване, което довежад да трайно нарушаване на функционалностат на почвата. Акцентът е поставен върху диагностиката на процесите на физичната деградация на почвите и начините за намиране на адекватни мелиоративни решения. Анализирани са възможностите на различните видове мелиоративно-технически и хидротехнически методи за опазване на функционалностат на продуктивността на почвите при неблагоприятен за растенията режим на водата в активната почвена зона. Специално внимание се обръща на оценката на мелиоративната ефективност на почвозащитните съоръжеиня и на правилната им поддръжка и стопанисване, в съответствие с различните начини за стопанско използване на земята.

При интерпретацията на проблемите на деградация е разгледана последователно диагностиката на проблема, методите за прогнозиране на неговото развитие и средствата за мелиоративно въздействие, като се преминава от общостопански и агротехнически към хидромелиоративни и хидротехнически методи. Специално внимание се отделя на методите за оценка на ефективност и поддръжката на хидротехническите и мелиоративно-техническите съоръжения, което е по силите на специалистите от земеделската практика.

 

II.СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

I. ЛЕКЦИИ

 • Методи за характеризиране и измерване на площната ерозия. Стационарни ерозионни проучвания на ерозирани терени. Профилен метод. Експедиционен метод. Методи за характеризиране, измерване и прогнозиране на ровинната ерозия. Категоризиране на почвите в зависимост от степента на ерозираност
 • Защита на почвите от водна ерозия. Общостопански методи за опазване на почвите от развитие на процесите на водна ерозия. Противоерозионно земеустройство на поземлена стопанска единица. Противоерозионно затревяване на застрашени от ерозия терени. Противоерозионна агротехника.
 • Мелиоративно – технически и хидротехнически съоръжения за борба с водната ерозия. Водозащитни съоръжения. Видове, проектиране, изграждане и поддържане на противоерозионни съоръжения в границите на административно- стопанската единица. Мелиоративно действие на противоерозионните съоръжения – диагностика и оценка на ефективност.
 • Противоерозионни съоръжения зарегулиране на ерозионния отток. Проектиране, изграждане, поддържане и оценка на ефективност. Противоерозионни стъпаловидни тераси. Валови тераси. Канавко-валове. Особености на противоерозионните съоръжения в трайните насаждения.
 • Мелиоративни методи за регулиране на водния режим и баланса на водата в почвата. Анализ на режимите на преовлажняване и засушаване на почвите и избор на методи за регулиране на водния режим, в зависимост от условията на ландшафта и стопанското използване на земите в стопанската единица.
 • Предпазване на терените от преовлажняване. Предпазване от преовлажняване на площите от външни за стопанисвания терен води. Предпазване на активния опчвен слой от вътрешнонидинни води. Агротехнически и общостопански методи. Мелиоративно-технически методи за регулиране на водния режим.
 • Оценка на ефективност, амортизация и поддръжка на отводнителните системи в преовлажнените почви. Диагностика на работата на отводнителните системи.
 • Методи за поддържане на благоприятния воден режим при дефицит на овда в почвата. Избор на системи за напояване. Оценка на ефективност и поддържане на системите за напояване.

II. Семинарни упражнения

 • Методи за характеризиране и измерване на площната ерозия. Стационарни ерозионни проучвания на ерозирани терени. Профилен метод. Експедиционен метод. Методи за характеризиране, измерване и прогнозиране на ровинната ерозия. Категоризиране на почвите в зависимост от степента на ерозираност
 • Защита на почвите от водна ерозия. Общостопански методи за опазване на почвите от развитие на процесите на водна ерозия. Противоерозионно земеустройство на поземлена стопанска единица. Противоерозионно затревяване на застрашени от ерозия терени. Противоерозионна агротехника.
 • Мелиоративно – технически и хидротехнически съоръжения за борба с водната ерозия. Водозащитни съоръжения. Видове, проектиране, изграждане и поддържане на противоерозионни съоръжения в границите на административно- стопанската единица. Мелиоративно действие на противоерозионните съоръжения – диагностика и оценка на ефективност.
 • Противоерозионни съоръжения зарегулиране на ерозионния отток. Проектиране, изграждане, поддържане и оценка на ефективност. Противоерозионни стъпаловидни тераси. Валови тераси. Канавко-валове. Особености на противоерозионните съоръжения в трайните насаждения.
 • Мелиоративни методи за регулиране на водния режим и баланса на водата в почвата. Анализ на режимите на преовлажняване и засушаване на почвите и избор на методи за регулиране на водния режим, в зависимост от условията на ландшафта и стопанското използване на земите в стопанската единица.
 • Предпазване на терените от преовлажняване. Предпазване от преовлажняване на площите от външни за стопанисвания терен води. Предпазване на активния опчвен слой от вътрешнонидинни води. Агротехнически и общостопански методи. Мелиоративно-технически методи за регулиране на водния режим.
 • Оценка на ефективност, амортизация и поддръжка на отводнителните системи в преовлажнените почви. Диагностика на работата на отводнителните системи.
 • Методи за поддържане на благоприятния воден режим при дефицит на овда в почвата. Избор на системи за напояване. Оценка на ефективност и поддържане на системите за напояване.

ПОЧВЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

 

І. Анотация

Микроорганизмите, макар и невидими, присъстват в големи количества в почвата и играят важна роля при отглеждането на селскостопанските растения. Микроорганизмите и растенията са създали, в процеса на еволюцията, редица полезни взаимоотношения, които могат да бъдат използвани за устойчивото получаване на селскостопанска продукция, съхраняване и подобряване на състоянието на почвата. Те допринасят за почвеното хумусно съдържание, структурата на почвата, влагозадържащата способност и редица други ценни качества, свързани с почвеното плодородие.

Микроорганизмите участват в процеси, водещи до снабдяването на растенията с усвоими за тях хранителни вещества, стимулират развитието им и не на последно място, могат да предпазват растенията от болести и неприятели.

В настоящият курс се разглеждат теоретичните основи на управлението на биологичната активност на почвата, участието на микроорганизмите в храненето на растенията и използването им в растителната защита. Ще бъде разгледано и практическото приложение на микробиологични препарати като микробни торове, почвени инокуланти от стимулиращи микроорганизми и микробиологични средства за растителна защита.

 

ІІ. Съдържание на учебната програма

 • Микроорганизми – основни характеристики. Морфологични и физиологични групи микроорганизми. Структура, химичен състав, разпространение и значение.
 • Влияние на факторите на околната среда ( температура, рН, наличие на кислород, влага, слънчева радиация) върху развитието на микроорганизмите. Управление на микробната дейност в почвата. Създаване на оптимални условия за развитие. Дезинфекция на почвата
 • Микробен метаболизъм. Процеси за снабдяване с енергия. Синтез на микробна биомаса. Източници на основните органогенни елементи за различните групи микроорганизми.
 • Кръговрат на веществата в почвата. Кръговрат на въглерода. Кръговрат на азота. Кръговрат на други макро- и микроелементи. Връзка между различните цикли.
 • Значение на микробиологичните процеси в почвата за снабдяването на растенията с усвоими за тях вещества.
 • Междувидови отношения между микроорганизми-микроорганизми и микроорганизми – макроорганизми. Симбиоза с растенията. Симбиотични азотфиксиращи микроорганизми. Микориза.
 • Паразитизъм, антагонизъм и конкуренция – основа на биологичния контрол на болести и неприятели по селскостопанските растения.
 • Микробни препарати в селското стопанство. Сфери на приложение. Обща характеристика и особености на приложение на микробните препарати. Важни различия между химични и биологични препарати.
 • Микробни торове. Азотни и фосфорни торове от микроорганизми. Разграждане на органичната материя в почвата.
 • Микоризни препарати. Характеристика, приложение и ефект върху растенията.
 • Микроорганизми, стимулиращи развитието на растенията PGPM). Механизми на стимулиране. Приложение.
 • Микробни препарати в биологичният контрол на болести и неприятели по селскостопанските растения. Контрол на фитопатогени, нематоди и насекоми.

МОДУЛА „ПОЧВЕНО ЗДРАВЕ“ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

 • Физико-химични процеси на деградация на почвите – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Красимир Трендафилов
 • Водна деградация на почвите – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Кр.Трендафилов
 • Мелиоративни и технически решения за ефективно напояване на земеделските култури – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Красимир Трендафилов
 • Почвена микробиология – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Младен Найденов

Общият хорариум на този модула е 80 часа онлайн лекции