Препарати и техника за растителна защита

ФИТОФАРМАЦИЯ

 

I. Анотация

Развитието на науката през последното столетие, особено през неговата втора половина в областта на биологията на растенията и най-вече на органичната химия, създаде предпоставки и възможности за синтез и приложение на голям брой химични продукти за растителна защита. Това предопределя и днес становището, че все още химичният метод остава лимитиращ, поради това, че често възникват критични ситуации при опазването на културите. Съвременният интегриран подход за решаване на проблема и опазване на околната среда изисква висок професионализъм и практически умения за безопасното за културата , човека и околната среда прилагане на продуктите за растителна защита.

Специалистите изучаващи дисциплината “ФИТОФАРМАЦИЯ” се запознават основно с всички изисквания към продуктите за растителна защита при съществуващата у нас и в Европейския съюз нормативна база. Получават задълбочени знания относно групите продукти за растителна защита, механизмът им на действие по отношение на вредителите, условията и методите им на приложение, възможностите им за комбиниране. Особено внимание се отделя на новосинтезираните продукти за растителна защита, биохимизмът им на действие спрямо вредителите, въздействието им върху околната среда, селективността им, както и цялостната им токсикологична характеристика при отделните групи средства.Отделя се особенно внимание на алтернативните методи и технологии прилагани в растителната защита с цел ограничаване прилагането на химични продукти за растителна защита.

 • 1. Същност и задачи на химичния метод за борба с вредителите по растенията. Съвременни тенденции в растителната защита. Класификация на продукти за растителна защита и общи изисквания към тях.
 • 2. Действие на продукти за растителна защита върху живата клетка. Отрова и отровност на продуктите за растителна защита по отношение на човека и животните.
 • 3. Токсичност на продукти за растителна защита върху вредните организми и факторите, които я определят. Устойчивост на вредителите към продукти за растителна защита и начини за регулирането й.
 • 4. Санитарнно-хигиенни правила при употреба на продукти за раст.защита. Осигуряване на лична и обществена бесопасност при прилагането им. Правила при съхраняване, продажба и трайност на продукти за раст.защита.
 • 5. Влияние на продукти за раст.защита върху биоценозите и почвените микроорганизми. Фитотоксичност. Видове. Фактори влияещи върху фитотоксичността.
 • 6. Влияние на продуктите за раст.защита върху околната среда. Поведение във въздуха, водата и в почвата.Поглъщане и детоксикация на продукти за растителна защита. Съвременни тенденции в приложението на химичния метод в интегрираната растителна защита.
 • 7. Форми и начини на приложение на продуктите за раст.защита. Повърхностно активни вещества.
 • 8. Комбиниране на продукти за раст.защита. Основни принципи. Видове. Начини на третиране и използване на продукти за раст.защита. Концентрация, норма и доза. Основни санитарни правила и изисквания при работа с продукти за раст.защита.
 • 9. Обработка на семена, посадъчен материал и почвата с продукти за растителна защита . Фумигация, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Основни принципи при провеждането им.
 • 10. ФУНГИЦИДИ. Видове/контактни, проникващи, системни/. Неорганични. Медсъдържащи. Механизъм на действие и приложение.
 • 11. Серни средства. Видове. Механизъм на действие и приложение.
 • 12. Органични контактни фунгициди. Механизъм на действие и приложение на: Дитиокарбаматни фунгициди. Хинони.
 • 13. Фталимиди. Дикарбоксамиди. Механизъм на действие и приложение.
 • 14. Проникващи фунгициди. Механизъм на действие и приложение на гуанидинови средства.
 • 15. Системни фунгициди. Предимства и недостатъци. Механизъм на химиотерапевтичната им активност и начин на придвижването им в растението. Бензимидазоли. Имидазоли. Пиримидини. Карбоксамиди.
 • 16. Триазоли. Морфолини. Фенилпироли. Фениламиди. Механизъм на действие. Продукти за раст.защита и приложение.
 • 17. Фосфонати. Цианооксими. Карбамати. Формамиди. Анилидопиримидини. Продукти за раст.защита и приложение. Механизъм на действие.
 • 18. ИНСЕКТИЦИДИ. Фосфороорганични. Механизъм на действие, предимства и недостатъци. Активни вещества и приложение.
 • 19. Карбаматни инсектициди. Пиретроиди. Активни вещества. Механизъм на действие, предимства и недостатъци.
 • 20. Хормонални инсектициди. Инсектициди на други бази. Механизъм на действие, активни субстанции, приложение.
 • 21. Акарициди. Видове. Механизъм на действие. Активни вещества.Нематоциди. Условия при подбора и приложението им. Механизъм на действие.
 • 22. Родентициди. Видове. Фумиганти. Лимациди. Репеленти. Активни вещества. Механизъм на действие.
 • 23. Маслата като продукти за раст.защита.Видове. Механизъм на действие. Биологична активност на минерални и растителни масла.
 • 24. Алтернативни средства за растителна защита прилагани в борбата с болести и неприятели. Европейски насоки за развитието им.
 • 25. Европейско и българско законодателство свързано с регистрация ,употреба , транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита. Запознаване със съвременните световни и европейски тенденции свързани с ограничаване употребата на химични продукти в селското стопанство.
 • 26. Мерки за безопасна работа при приложение , транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита с цел ограничаване на възможни рискове от отравяне. Обезвреждане на празни опаковки. Използване на лични предпазни средства за работа с ПРЗ.
 • 27. Иновативни методи и технологии , използвани в борбата с важни вредители при основни селскостопански култури (като борба с почвени неприятели в окопни култули- царевица и слънчоглед).
 • 28. Влиянието на външни фактори като вода , климат, видове почви и др. върху ефекта от прилаганите продукти за растителна защита и възможното им отражение върху добива от културите.
 • 29. Правилен избор и подготовка за работа на необходимото оборудването с цел безопасно за културата, човека и околната среда прилагане на продукти за растителна защита.

МАШИНИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

I. Анотация

Растително-защитните мероприятия играят важна роля за увеличаване на добивите и подобряване на качеството на получаваната растителна продукция. Механизираните технологии в растителната защита увеличават производителността на труда, снижават относителните разходи за извършване на операциите, подобряват условията на труда на работниците, подобряват качеството на работата и спомагат за намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

Целта на курса “МАШИНИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” е да запознае обучаваните със специализираната земеделска техника за извършване на растителна защита, с отделните й възли и агрегати, с начините й за регулиране и нагласяване за подходящ режим на работа, осигуряващ качествено третиране при съблюдаване на всички изисквания по опазване на околната среда.

Обект на занятията са машините за растителна защита, особеностите в конструкцията на отделните им елементи и на конструкцията на пръскачките като цяло, регулирането и нагласяването за подходящ режим на работа, спазване на изискванията за качествена работа и изучаване на начините за ефективен и надежден контрол.

 

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Машини за растителна защита – общ поглед – 1 час.

Тема 2. Избор на оборудване за химично третиране. Видове машини за растителна защита. Видове пръскачки за растителна защита – обща класификация по тип, обем на резервоара, вид на помпата, начин на агрегатиране – 1 час.

Тема 3. Пръскачки за растителна защита. Фирми – производителки и модели – 2 час.

Тема 4. Обикновени гръбни пръскачки – принципни схеми, разновидности, приспособления към тях, ремонтни въздействия, грижи след работа и съхранение през неработния период. Гръбномоторни пръскачки – разновидности, принцип на работа, грижи и съхранение. Пръскачки носими на количка и пръскачки за мотоблокове – основни елементи, разновидности, области на приложение, грижи и съхранение – 1 час.

Тема 5. Щангови пръскачки за трактори и автомобили – основни елементи, принципни схеми, приспособления, области на приложение, грижи и съхранение – 2 час.

Тема 6. Вентилаторни пръскачки за трактори и автомобили – основни елементи, принципни схеми, приспособления, области на приложение, грижи и съхранение – 1 час.

Тема 7. Изисквания за равномерност на капковото покритие при пръскане. Напречна и надлъжна неравномерност на пръскане с щангова пръскачка – причини и намаляване на влиянието им – 1 час.

Тема 8. Видове разпръсквачи и приложение. Класификация на разпръсквачите. Характеристики. Материали за изработване на разпръсквачите. Износване на разпръсквачите. Запушване на разпръсквачите и методи за почистване. Грижи за разпръсквачите и проверки за годност – 2 час.

Тема 9. Видове помпи. Характеристики на помпите. Видове филтри. Изисквания към филтрите на пръскачките. Регулатори на налягане. Секционни кранове. Манометри – 1 час.

Тема 10. Автоматични системи за контрол на пръскачките – датчици за скорост, за дебит и за налягане, бордови контролери, електроуправляеми кранове и регулатори на налягане. Режими за следене и поддържане на параметрите – 1 час.

Тема 11. Щангови пръскачки – нагласяване за слято пръскане и за лентово пръскане. Решаване на задачи по нагласяването за работа и изчисление на параметрите на работния режим – 2 час.

Тема 12. Вентилаторни пръскачки – решаване на задачи по нагласяването за работа и изчисление на параметрите на работния режим – 1 час.

Тема 13. Развитие на техническото ниво и тенденции в проектирането на машините за растителна защита. Щанги и дюзи – прецизност. Подобрения за лесно управление на машините. Електронна система за управление на нивото на запълване. Контрол на щангата от разстояние. Секциониране на щангата и опции за сгъване – 1 час.

Тема 14. Самоходни пръскачки. Елементи за управление на пръскачката. Високодебитни помпи. ISOBUS терминали. Шаси. Ходова система. Задвижване на колелата и системи против буксуване. Защита за машината и растенията. Концепция на задвижващата система. Серийно оборудване. Системи за контролиране на щангата. Система за постоянна циркулация. GPS управление на секции и дюзи – 2 час.

Тема 15. Хербицидни уредби. Системи за пръскане с хербициди. Системи за мазане с хербициди. Устройство, експлоатация и нагласяване за работа на обеззаразители на семена – 1 час.