Учебна програма по селекция и семепроизводство

Дисциплини

  • СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

І. Анотация

Целта на курса е да даде на фермерите по-широка култура и база за обоснован избор на подходяща сортова листа за всяко стопанство, в зависимост от спецификата на неговите почвено-климатични условия и пазар на продукцията. Същевременно се предлага достатъчно богата информация за организация на семепроизводството – документи, схеми, технологични решения, за получаване на висококачествени семена и посадъчен материал за търговия или собствени нужди.

Курсът представя както фундаментални, така и чисто приложни знания, свързани с особеностите на различните видове сортове и реалните очаквания към тях. Курсистите се запознават с класически и съвременни методи за създаване на адаптивни, качествени и продуктивни сортове, както и методите за тяхното стабилно размножаване и поддържане. Представят се законовите рамки при регистрация на сортове, производство и търговия със семена и посадъчен материал в България и ЕС.

След извеждане на курса участниците са подготвени за обективен избор на подходящ сорт за екологичните условия и пазара, оценка и организация на семепроизводство с необходимите технологични решения и документи за търговия в страната и ЕС.

II. Съдържание на учебната програма

Тема 1. Селекция – защо и до кога.

Същност и развитие на селекцията. Фермерска селекция, местни популации, планирана хибридизация, генетична трансформация и редакция на генома. Модел на сорта. Видове сортове. Особености при директни и хибридни сортове. Специфики на сортове – клон и популация. Фактори, които определят постигането на генетичния потенциал.

Тема 2 . Създаване на сортове – възможности и лимити.

Методи за създаване на нови сортове. Класика срещу технологии. Кръстоски, мутанти или ГМО. Донори на гени за ценни признаци. Подпомогната от маркери селекция.

Тема 3. Изпитване на кандидат сортове – реална ли е мечтата?

Селекционна оценка с полски и лабораторни методи. Анализ на адаптивност, качество и продуктивност на нови кандидат сортове. Стрес тест и реакция към ниски и високи температури, засушаване, фитопатогени. Селекция за биологично земеделие.

Тема 4. Правна рамка за производство и търговия със семена и посадъчен материал в България и ЕС.

Законови нормативи и процедури за изпитване, признаване, размножаване и търговия със сортове в ЕС. Роля, права и задължения на ИАСАС. Процедури и документи, свързани с производството и търговията на семена и посадъчен материал. Полски инспекции – изисквания и документи. Посевни качества – лабораторни анализи и сертифициране.

Тема 5. Семепроизводство.

Принципи и технологични решения при производството на семена и посадъчен материал. Организация на семепроизводно стопанство. Особености в семепроизводството на директни и хибридни сортове. Производство на обезвирусен посадъчен материал при цветя, овощни, лози, картофи.

Изготвил:

доц. д-р Марина Марчева