Екип

доц. д-р Марина Марчева

доц. д-р Марина Марчева – занимавам със Селекция и семепроизводство от близо 20 години. Работила съм в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), бях куратор на колекцията от маслодайни култури към Националната ген банка в ИРГР Садово, а от 2011г. преподавам в Аграрен Университет Пловдив. Тук завърших редовна докторантура и от 2007 г. съм доктор по Селекция и семепроизводство. От 2011 г. съм главен асистент, а от 2016 г. – доцент по същата специалност. В същата година поех и ръководството на Лабораторията по растителни биотехнологии към АУ. През 2013 г. станах част от екипа на Семенарска къща Садово и до сега водя методичното ръководство на селекцията и семепроизводството на зърнено-житни култури там. В последните 7 години участвам ежегодно в редица семинари със земеделски производители в България и съседни страни.

Водещ лектор по дисциплини в бакалавърски и магистърски курс:

  • Селекция и семепроизводство
  • Семепроизводство на полски култури
  • Селекция и приложни ин витро техники
  • Селекция за устойчиво земеделие
  • Семепроизводство при различни хранителни режими
  • Селекционно подобряване на усвояването на хранителни вещества

Специализации:

Проведени са специализации в Унгария, Швеция, Италия, Румъния и Турция в областта на оптимизиране на техническите ръководства за изпитване и регистриране на кандидат сортове, управление на ген банки, екологично изпитване на големи колекции от житни култури, организация на селекцията и семепроизводството в ЕС и трети страни.

Научна дейност

в областта на селекционно подобряване на зърнено житни култури – мека пшеница, ечемик и тритикале; оптимизиране на семепроизводството – посевни норми, хранителни режими, дати на сеитба; оценка на реакция към абиотичен стрес- ниски температури и сухоустойчивост и биотичен стрес – фитопатогени при житни; използване на растителни генетични ресурси в практиката и селекционно подобряване на алтернативни маслодайни култури.

Ръководител

Лаборатория по растителни биотехнологии; Селекционна и семепроизводна дейност към СКС; на 2 успешно завършени и 1 текущ научен проект; редица дипломанти. Автор на над 50 научни статии, Ръководство за упражнения по селекция, семепроизводство и растителни биотехнологии.