Екип

гл. ас. д-р Мариян Янев

гл. ас. д-р Мариян Янев е роден на 16.09.1985 г. в град Свиленград. Завършил е с отличен успех Аграрен университет – Пловдив, специалност Растителна защита – бакалавърска и магистърска степен, съответно през 2008 и 2009 г. През 2008 г. завършва специалност Професионална педагогика към ЦПО при АУ. От септември 2008 г. до декември 2011 г. работи като агроном на трайни насаждения в района на гр. Карнобат. Основната му дейност и отговорност през този период е да създава и отглежда трайни насаждения; организира и контролира работниците при извършване на агротехнически мероприятия; консултира и отговаря за растителната защита на произведената продукция. От 2012 до 2015 г. е редовен докторант към кат. Земеделие и Хербология при АУ – Пловдив, като разработва дисертационен труд на тема “Обследване разпространението по тютюна на видове от род (Phelipanche (Orobanche) spp.) и проучване на нови възможности за борба с паразита“. През 2016 придобива образоватена и научна степен “Доктор” по научната специалност „Растителна защита (Хербология)”. От юни 2016 г. е назначен като асистент към кат. Земеделие и Хербология, при Аграрен университет – Пловдив. От юни 2018 г. до момента е главен асистент към същата катедра.

Преподава дисциплините:

  • Общо земеделие
  • Хербология
  • Системи за контрол на заплевеляването на пролетни полски култури и Фитосанитарен мониторинг и експертиза на студенти от бакалавърски и магистърски курсове

Паралелно с преподвателската дейност от 2015 г. до този момент, гл. ас. Янев работи и към Център за Биологично Изпитване на Продукти за Растителна Защита, отдел хербология при АУ- Пловдив като „Агроном – изпитател“.

Членува в

  • Съюза на учените в България, РНТС на специалисти от земеделието – Пловдив
  • European Weed Research Society (EWRS) и Weed Science Society of America (WSSA).

Взел е участие в

  • работна група към EWRS: Optimizing herbicide use in an IWM context regional meeting: “Status and adoption of IWM and future research activities” 26-27 June 2017,Perrotis College/American Farm School, Saloniki, Greece
  • работна група към EWRS: „Sustainable Integrated Weed Management and Herbicide Tolerant Varieties“, July 4-6th, 2019, Thessaloniki, Greece. Участва по програмата Erasmus +, Mобилност на персонал с цел обучение в периода 16.03.2019 – 20.03.2019 г. в Mansoura University, Мансура, Египет.

Участва в

два от най-популярните и успешните научно-изследователски и внедрителски проекти в областта на земеделието в България – „Хербитур“ и „Царевицата – царица на полята“.

Основните научни интереси

на гл. ас. Янев са свързани с проучване на биологична ефикасност и селективност на хербициди към основните полски култури – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед и др. Освен това проучва ѝ разпространението и възможностите за контрол с кореновия паразит – синя китка по тютюн, слънчоглед и рапица.

Публикации

Гл. ас. Янев има публикувани 31 научни и 10 научно-популярни статии. Съавтор е на два учебника – „Хербология“ (2019) и „General Agriculture“ (2018) и две учебни пособия – „Иновативни продукти за растителна защита и торене – първа част“ (2018) и „A Guidebook for Exercises on General Agriculture and Herbology“ (2018).