Екип

доц. д-р Мирослав Георгиев

доц.д-р Мирослав Георгиев Титянов е роден на 28.05.1968 г.

1988 – 1993

Аграрен Университет – Пловдив основни предмети/застъпени професионални умения и придобита квалификация – Магистър по Растителна защита.

2003-2006

Аграрен Университет – Пловдив – разработва докторска дисертация в областта на хербологията. Има редица научни публикации в съответната област и придобива квалификация – Доктор по Растителна защита- Хербология.

2002-2006

Университет за Национално и Световно Стопанство – професионални умения и придобита квалификация – Магистър по Международни Икономически Отношения.

1993-1994

НСРЗ
Основни дейности и отговорности: Биологично изпитване на продукти за растителна защита. Изпитване с цел регистрация на ПРЗ.

1994 -1996

К+Н Ефтимиадис България ЕООД
Основни дейности и отговорности: Организира търговската дейност на продукти за растителна защита на фирмата в района.

1996-2000

Dow AgroSciences S.A. ,Sofia , Bulgaria
Организира цялостната дейност по регистрации,разпространение,
развитие и продажби на продукти за растителна защита на фирмата в България. Провежда изпитване на нови продукти за растителна защита съвместно с Аграрен Университет- Пловдив с цел правилното им позициониране на пазара.

2000 -2006

Dow AgroSciences S.A.S. Athens ,Greece
Организира цялостната дейност по регистрации,разпространение,
развитие, маркетинг , мениджъмънт и продажби на продукти за растителна защита на фирмата в региона. Ръководи международен екип от експерти с цел успешното постигане на поставените цели. Периодично изнася презентации и лекции свързани с иновативното приложение на нави продукти и технологии.

2006 – 2011

Смарт Агро М ЕООД
Организира цялостната дейност по регистрации,разпространение,
развитие , маркетинг , мениджмънт и продажби на продукти за растителна защита, торове и семена на фирмите : Dow AgroSciences , Agriphar –Belgium, Haifa Chemical-Izrael, Globachem-Belgium, ISK-Japan,Pocera-Romania и др .Работи в тясно сътрудничество с БАБХ за правилното прилаганe на европейските изисквания по регистрации, разпространение , маркетинг и продажби на ПРЗ и следи за тяхната безопасна употреба.

2010 – 2011

Лесотехнически Университет – София
Хоноруван преподавател по Хербология.

2011- 2016

Лесотехнически Университет – Агрономически Факултет
Преподавани Дисциплини свързани с научни интереси: Химическа Защита , Интегрирана Растителна Защита, Хербология, Ненасекомни неприятели , Законодателство в РЗ. Като автор и съавтор участва в публикуването на редица научни статии и учебни помагала на български и английски език в областта на растителната защита. Взема участие и в различни български и международни проекти. Разработва редица нови учебни програми по водещи в сферата дисциплини. Ръководител и рецензент е на много дипломни работи.

от 2012

Суммит Агро ( Sumitomo Corporation- Japan)
Организира цялостната дейност по регистрации, разпространение, развитие и продажби на продукти за растителна защита , биостимулатори , биопестициди , торове и семена. Разработва развитието на редица нови продукти в областта на растителната защита и прецизното земеделие. Участва в международни срещи, семинари и разработва успешно редица международни проекти свързани с маркетинг, мениджмънт ,развитие и търговия с продукти за растителна защита , торове, семена, биопестициди, биостимулатори и др. Изнася лекции и презентации пред редица български и международни експерти в областта на растителната защита.

от 2018

Аграрен Университет – Пловдив ,Факултет по Растителна защита и Агроекология
Преподавани Дисциплини свързани с научни интереси: Фитофармация ,Земеделие и хербология , преподавани на български и английски език пред студенти от различни националности. Като автор и съавтор участва в публикуването на редица научни статии и учебни помагала на български и английски език в
областта на растителната защита, хербология, фитофармация и интегрирана растителна защита. Съавтор на „Guide to integrated weed management and proficiency in agriculture”, “Практикум по хербология“, “Наръчник на предприемача в трайните насаждения“, Учебник по “Зеленчукопроизводство” ,“Иновативни продукти в растителната защита и торене“,”General agriculture”,”A guidebook for exercises on General Agriculture and Herbology”, ”Биологично действие на пестицидите /продуктите за растителна защита/ върху целевите обекти“,Учебник по “Хербология” и др.Участва в разработването на нови учебни програми по различни дисциплини свързани с растителната защита както и в иновативни методи за преподаване. Активно се включва в международен проект за обучение на Докторанти HARISA , в който вземат участие 15 университета. Ръководител и рецензент е на много дипломни работи на български и английски език. Проявява научни интереси и в сферата на прецизното земеделие. Има над 75 научни публикации в областта на растителната защита. Изнася лекции и презентации пред редица български и международни експерти , студенти и фермери в областта на Растителната Защита. Работи в близко сътрудничество със Студентски Съвет при Аграрен Университет -Пловдив с цел усъвършенстване методите на преподаване в синхрон с очакванията на студентите в тази бързо развиваща се област. Участва активно в разработването и прилагането на иновативни технологии в областта на растителната защита.