Екип

гл. ас. д-р Нешо Нешев

гл. ас. д-р Нешо Стоянов Нешев завършва средното си образование през 2004 г. в СОУ „Свети Софроний Врачански”, Пловдив. Там учи в паралелка с направление Биология (изучавана на английски език), Химия и усилено изучаване на английски език. Веднага след завършването се ориентира към висше образование в Аграрен университет – Пловдив, където през 2009 г. завършва специалност Агрономство – Лозаро-градинарство, редовна форма на обучение. През 2011 г. завършва магистратура по специалността Растителна защита, задочно обучение. През 2016 г. успешно защитава докторска дисертация по Агрохимия, а през 2019 г. придобива допълнителна квалификация по Професионална педагогика. От 2013 г. до момента е автор на 8 научно-популярни и над 40 научни публикации в рецензирани и реферирани списания, както и такива с Импакт Факор и Импакт Ранг. Има повече от 40 цитирания на научните си трудове. До момента участва в 6 научно-изследователски проекта (2 към ЦНИ при АУ, като е ръководител на един от тях, 3 към МОН и 1 към програма Хоризонт 2020).

Взима участие

във внедрителските проекти Хербитур и Царевицата – царица на полята, както и към внедрителски проекти към Центъра за Биологично Изпитване на Продукти за Растителна Защита към АУ-Пловдив. Там участва в залагането и отчитането на резултати от опити възложени от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес (БАСФ, Байер, Кортева, Сумит Агро, ФМС, Синджента, Агредо, Адама, Лимагрейн, Косад Семанс и българските фирми Екофол, Фертин Агро, Агроном и др.).

Научен ръководител

на голям брой дипломанти от специалностите Растителна защита и Агрономство-полевъдство.

Получава награди за научната си работа

  • Безплатно участие на Млади Учени от EGU (European Geosciences Union) за участие на Асамблеята на Учените занимаващи се с науки за земята (Виена, Австрия, 2016 г.)
  • Субсидия за Млади учени от EWRS (European Weed Research Society) за безплатно участие на 18ти Симпозиум за изследвания на плевелите и борбата с тях (Любляна, Словения, 2018 г.).

Членува

в 4 международни организации като European Weed Research Society (EWRS), Weed Science Society of America (WSSA), International Society for Horticultural Science (ISHS) и Balkan Environmental Association (B.EN.A.). През две поредни години (2019 и 2020 г.) гл. ас. Нешев е участник в Национална програмата „Млади учени и постдокторанти“ – модул „Млади учени“.

Стаж

през периода 03.2007-02.2008 г. е на студентски стаж в САЩ, където работи в разсадник за декоративни дървета, храсти и цветя. След завръщането си, по време на студентството си, през 2008 г. работи към ИТТИ („Институт по тютюна и тютюневи изделия“) с. Марково, където се занимава с опрашване на тютюневите растения с цел получаването на нови сортове, извършване на междуредови обработки и растителна защита. Преддипломният стаж на гл. ас. Нешев (през 2009 г.) преминава в ИРГР („Институт по растителни генетични ресурси“) гр. Садово, където той се сблъсква с in-vitro размножаване на различни растения, биометрични измервания на растения от различни ботанически семейства, борба с вредители при земеделските култури и др. След като завършва магистърската си степен става земеделски производител на зеленчуци (картофи, зеле, готварски тиквички, патладжани и др.). През 2013 става редовен докторант в АУ-Пловдив. През 2016 г. започва работа като Агроном – изпитател към ЦБИПРЗ (Център за Биологично Изпитване на Продукти за Растителна Защита) – отдел хербициди, където извършва залагане, извеждане и отчитане на полски опити с хербициди при основни земеделски култури. От 07.01.2019 г. до 13.03.2020 е асистент към катедра Земеделие и хербология към полевъдния факултет на Аграрен университет – Пловдив. От 16.03.2020 до момента е главен асистент в същата катедра.