Екип

проф. д-р Радослав Андреев

проф. д-р Радослав Андреев Андреев е роден на 02.03.1960 г. в гр. Габрово. Завършва специалност Инженер-агроном по растителна защита през 1985 г. във ВСИ – Пловдив (сега АУ). След спечелен конкурс от 1986 г. е назначен за асистент в катедра Ентомология. Кариерното му развитие е както следва: 1990 г. – ст. асистент, 1993 г. – гл. асистент, 1998 г. – доцент, а от 2013 професор. През 1995 г. получава образователно-научната степен „доктор“ (растителна защита / ентомология).Бил е ръководител на катедра „Ентомология“ в периода 1999–2003 и от 2015 до сега. Избран е за зам. председател на Общото събрание на АУ (2007–2011); член на Факултетен, Академичен и Контролен съвет.

Преподава следните дисциплини:

 • Обща ентомология
 • Специална (Земеделска) Ентомология
 • Прогноза и сигнализация (ентомологична част)
 • Фитосанитарен мониторинг и експертиза (ентомологична част)
 • Болести и неприятели при съхранение на продукти и материали (ентомологична част)
 • РЗ при производство на посевен и посадъчен материал (ентомологична част)
 • Интегрирана РЗ (ентомологичната част)
 • Контрол на неприятелите при биологичното земеделие

Участва в рзработването и извежда занятия в няколко магистърски курса:

 • Растителна защита
 • Plant medicine
 • Производство на посевен и посадъчен материал
 • Биологично земеделие

Изнасял е лекции в университети в Бари, Италия и Тирана, Албания. Провел е специализации в Англия (1993), Холандия и Белгия (1994), Франция (2000), Полша (2009), Италия и Албания (2012).

Научната му дейност е насочена в няколко направления:

 • Въвеждане на нови и усъвършенстване на съществуващите методи за мониторинг, прогноза и сигнализация за вредители по земеделските култури
 • Проучвания, свързани с нови или малко използвани химични и алтернативни средства за контрол на неприятелите
 • Усъвършенстване на системите за контрол на неприятелите при различни земедеслки култури
 • Биоекологични проучвания за установяване на нови факти за вредни видове насекоми, полезна ентомо- и акарофауна, биоразнообразие в някои агроценози и др.

Бил е научен ръководител на двама успешно защитили докторанти. Участвал е в 3 научни и 3 образователни проекта с международно участие, както и в 8 национални научни проекта и 3 внедрителски договора.
Има едно авторско свидетелство.

Взел е участие

като експерт в 9 работни групи към Националната служба по РЗ, последната от които е за актуализиране Праговете на Икономическа Вредност (2017). Член е на Управителния съвет на Българското ентомологично дружество и на Асоциация за биологично земеделие “Екофарм“.

Общият брой на научните му статии

е над 120. Автор и съавтор на 3 учебни помагала, 18 книги и брошури.
През 2018 е отличен с ежегодната награда „За принос в растително-защитната наука и практика“ от Българската Асоциация за Растителна Защита.

Автор

е на първия компютърен справочник по растителна защита в България: „Земеделска ентомология за всички“.