Екип

проф. д-р Андон Василев

проф. д-р Андон Василев Андонов е роден на 9.08.1963 г. в с. Крушаре, област Сливен. Завършил специалност Агрономия със специализация Растениевъдство в Московската селскостопанска академия „К.А. Тимирязев“, Русия, през 1988 г. Научен сътрудник по Физиология на растенията в Комплексна опитна станция – Ямбол, ССА, в периода 1988-1991 г. Редовен докторант в катедра Физиология на растенията на ВСИ – Пловдив (понастоящем Аграрен университет – Пловдив, АУП) през 1991-1992 г. Редовен асистент (1992-1995 г.) в катедра Физиология на растенията на ВСИ-Пловдив (АУП). През 1997 г. защитава дисертация на тема „Кадмиева фитотоксичност“ и придобива образователната и научната степен „доктор“ по специалността Физиология на растенията. От 1998 г. е главен асистент, от 2004 г. доцент, а от 2013 г. заема академичната длъжност „професор“ по Физиология на растенията в катедрата по Физиология на растенията, биохимия и генетика в АУП. Извежда лекции и упражнения със студенти-бакалаври по дисциплините Физиология на растенията и Физиологична екология на растенията. Извежда лекции и упражнения със студенти по дисциплините Неинфекциозни болести по растенията и Минерално хранене на растенията в магистърските курсове по Растителна защита и Минерално хранене и торене на растенията. Лектор в специализирани курсове към Центъра за продължаващо обучение на АУП и в организирани семинари със земеделски специалисти и производители.

Съавтор на учебник по Физиология на растенията (2011), Ръководство за упражнения по Физиология на растенията (2007), учебно пособие „Взаимодействие на растенията с тежките метали“ (2011), Ръководство по био/фиторемедиация на замърсени почви (2009) и на Guide to integrated weed management and proficiency in agriculture (2011).

Научна дейност

свързана с проблема за абиотичния стрес при селскостопанските растения и използването на иновативни продукти (биостимулатори, растежни регулатори, листни торове и др.) с предпазно и лечебно действие.

Проведени научни специализации в чужбина с обща продължителност 3 години: Белгия (2001/2002; 2004/2005), Португалия (1999/2000), Англия (1997), Холандия (1996) и САЩ (Borlaug Fellowship Program, 2006).

Ръководител

на 3 успешно завършили и 1 текущ научен проект, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ по проблеми, свързани с абиотичния стрес при растенията и приложението на биостимулатори в растениевъдството.

Общ брой публикации

– 105, в това число – 80 научни, 26 от които в международни списания с импакт фактор. ORCID ID: 0000-0002-2485-1673; Брой на цитирания в Scopus – 1096, H-индекс 13. Научно-популярни публикации в списание Растителна защита, торове и семена – 25.

Научен ръководител

на 5 успешно защитили докторанти и на 50 дипломанти в бакалавърска и магистърска степен.

Член на редколегиите

на международните научни списания Journal of Agronomy and Crop Science (IF = 3.057), Acta Agrobotanica (SJR Q3) и на българското списание Почвознание, агрохимия и екология.

Ръководител на катедрата

по Физиология на растенията и биохимия в периода 2008-2020 г.