Овощарство

Дисциплини

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

I. АНОТАЦИЯ

Целта на раздела по Овощарство е да се дадат на курсистите задълбочени познания за морфологичните и биологични особености на отглежданите у нас овощни растения, за специфичните им изисквания към екологичните условия, за размножаването им, за създаването и отглеждането на съвременни интензивни насаждения и прилаганите в тях агротехнически мероприятия.

Като се има предвид, че през последните 10-15 години в напредналите страни навлязоха
много новости при отглеждането на овощните растения (в това число нови подложки и сортове, системи на формиране и резитби и други), предвидено е курсистите да бъдат запознати и с тях.

Наред с лекциите (извеждани по електронен път), ще се извеждат и практически упражения при полски условия. Ще бъдат посетени елитни насаждения от различни овощни видове.

При желание от страна на курсистите, както на лекциите, така и при посещенията на полето, може да се наблегне в по-голяма степен на определен овощен вид или технология.
В края на обучението курсистите ще получат информация (с факти и аргументи) кои от овощните видове, подложки, сортове и технологии са перспективни за отглеждане у нас с оглед създаването на модерни, ефективни насаждения в различните региони.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Тема 1. Класификация на овощните растения. Устройство на овощното дърво – подложка, присадник, междинник.

Тема 2. Морфологични особености на овощните растения – коренова система, стъбло, корона, водач, клони, клонки, клончета, пъпки, листа, цветове, плодове и семена.

Тема 3. Възрастови периоди при овощните растения, размножавани вегетативно и чрез семена – особености и агротехнически мероприятия през отделните периоди. Възрастови периоди при овощните растения в интензивните насаждения.

Тема 4. Развитие на овощните растения през годишния цикъл. Растеж на корените и леторастите. Цветообразуване. Цъфтеж. Опрашване. Оплождане. Безплодие при овощните растения. Развитие на плодовете след оплождането – завързване. Прореждане на завързите. Нарастване на плодовете след физиологичното опадане на завързите. Подготовка на овощните растения за презимуване – запасяване, листопад и закаляване. Относителен покой при овощните растения – същност, значение и видове .

Тема 5. Отношение на овощните растения към екологичните условия – светлина
и топлина. Студоустойчивост и сухоустойчивост.

Тема 6. Размножаване на овощните растения. Начини на вегетативно размножаване. Подложки за овощните сортове – общи изисквания и видове подложки за отделните овощни видове. Овощни присадници (калеми). Ранна и късна несъвместимост. Междинници.

Тема 7. Производство на овощен посадъчен материал.

Тема 8. Създаване на овощни насаждения. Типове насаждения. Избор на място за овощна градина – преценка на почвените, климатичните и икономическите условия на района. Организация на територията на овощна градина. Избор на овощни видове и сортове. Подреждане на сортовете в насаждението. Форми и разстояния на засаждане. Предпосадъчна подготовка на площта. Подготовка на растенията за засаждане. Засаждане на овощните растения – срокове и начини.

Тема 9. Системи за поддържане на почвената повърхност в овощните насаждения – видове, същност, предимства и недостатъци .

Тема 10. Резитба на овощните растения. Задачи на резитбата. Резитба през отделните възрастови периоди. Видове резитбени операции и срокове за извършването им. Влияние на зимните и летните резитбени операции върху растежа и плододаването на дърветата. Основни принципи на резитбата. Системи на формиране при овощните растения – подобрена етажна и свободнорастяща корона, чашовидна и свободнорастяща корона при прасковата, вретено и др. Резитба за плододаване и оптимизиране на натоварването. Особености на резитбата за формиране и плододаване при отделните овощни видове във връзка с биологичните им особености. Механизирана контурна резитба.

Тема 11. Помология (сортоизучаване). Запознаване с разпространени, интродуцирани и перспективни сортове от отделните овощни видове.

Тема 12. Състояние и перспективи за развитие на отделните видове – ябълка, круша, дюля, слива, праскова, кайсия, череша, вишна, орех, бадем, лешник, ягода, малина, къпина.