Приложни аспекти на растителната защита

Дисциплини

  • Хербология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Тоньо Тонев
  • Фитопатология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. дн. Светослав Бобев
  • Ентомология – хорариум 20 часа лекции и 20 часа полски занятия, водещ проф. д-р Радослав Андреев
  • Физиология и абиотичен стрес при земеделските култури – хорариум 10 часа лекции, водещ проф. д-р Андон Василев
  • Механизация на растителната защита – хорариум 20 часа лекции, водещ доц. д-р Ангел Трифонов
  • Фитофармация (химическа защита) – хорариум 20 часа лекции, водещи проф. дн. Светослав Бобев, проф. д-р Радослав Андреев и доц. Младен Найденов