Екип

проф. дсн Светослав Бобев

проф. дсн Светослав Ганчев Бобев роден на 29.10.1956 г. в град Павликени (В. Търново). Завършил специалност Обща Агрономия (полевъдство) във ВСИ (понастоящем Аграрен Университет) през 1981 г. До началото на 1983 г. работи като участъков агроном в АПК Росица, гр. Павликени. Научната и преподавателската му дейност протичат изцяло във ВСИ (Аграрен Университет), Пловдив. Редовен докторант (аспирант) в катедра Фитопатология от 1983 г. Научната степен „доктор“ придобива през 1987 г. след успешна защита на дисертация на тема „Загиване на дюлевите завръзи (Monilinia cydoniae Schell./ Honey)“ . Редовен асистент в катедра Фитопатология от 1987 г. Научното звание „доцент“ придобива през 1998 г. Научната степен „доктор на селскостопанските науки“ придобива през 2009 г. след успешна защита на дисертация на тема „Проучвания върху огнения пригор и неговия причинител Erwinia amylovora Burrill (Winslow et al.)”. Научното звание „професор“ придобива през 2010 г.

Преподава следните дисциплини:

  • Обща фитопатология
  • Фитопатология
  • Растителна бактериология
  • Фитосанитарен мониторинг
  • Интегрирана растителна защита
  • Болести по време на съхранение
  • Болести по декоративната растителност

Участва

във всички магистърски курсове по Растителна защита към ФРЗА, вкл. и такива за редовни и гостуващи чуждестранни студенти по дисциплините Фитопатология и Растителна бактериология.
Лектор в курсове по фитопатология и интегрирана растителна защита към Отделението за Следдипломна Квалификация на АУ, Пловдив. Лектор в множество семинари със земеделски специалисти и производители, организирани от водещи пестицидни компании. Отговорник за провеждане на фунгицидните опити в рамките на Хербитур към АУ, Пловдив от 2010 г.

Специализации

проведени в чужбина с обща продължителност 5 години: Белгия (12 пъти, от 1993 до 2014), Холандия (1993), Англия (1995), Ирландия (1996), Испания (2009) и САЩ (Fulbright, 2010/11).

Научната дейност

е свързана основно с диагноза на болести по всички видове култури и идентифициране на техните причинители, вкл. чрез най-съвременни методи.
Провел над 15 000 полски и лабораторни анализи, свързани както с научната му дейност, така и с потребности на земеделски производители.
Има регистрирани в чуждестранни микробиологични колекции над 800 гъбни и бактерийни изолати.
За първи път доказва наличието на огнен пригор по семковите овощни в страната (1989).

В съавторство съобщава

във водещото американско издание Plant Disease още 28 установени от него и нови за страната болести с гъбна, бактерийна и вирусна етиология.
Съвместно с белгийски фитопатолози доказва наличието на два нови за Белгия гъбни патогени. Изолира в България и съвместно с екип от Португалия съобщава нов за световната наука гъбен патоген по ябълката (Diplodia bulgarica, 2012).

Брой научни статии

в съавторство е 55, от тях 41 са публикувани в чужбина и на 31 от тях е водещ автор. Научни публикации с негово участие са цитирани в 220 пъти в списания с импакт фактор. Автор на 30 научно-популярни статии в страната. Автор е на справочник с учебно-практическа насоченост (две издания), съавтор на ръководство по фитопатология. Научен ръководител на двама защитили докторанти и трима, работещи по научните си теми от 2019 г. Научен ръководител на успешно защитили 115 дипломанти на бакалавърко и магистърско ниво. Заместник-декан на Факултета по Растителна Защита и Агроекология (ФРЗА) към АУ за периода 1999-2001 г. Ръководител на Лабораторията по електронна микроскопия към АУ за периода 2000-2001 г.

Член на Организационните комитети

на два европейски проекта – European COST project 864 и European COST project EUROXANTH 1610 и на Американското Фитопатологично Дружество (APS).