Екип

проф. Тоньо Тонев

проф. Тоньо Тонев в Аграрния университет – Пловдив. Аз съм инициатор, основател и едноличен собственик на Академия „Земеделско образование и наука“ ЕООД.

За себе си бих желал да споделя

че вече 40 години се занимавам с научноизследователска дейност в областта на общото земеделие и растителната защита, а от 34 години съм преподавател в АУ – Пловдив. Завършил съм първия випуск на специалността „Растителна защита“ през далечната 1980 г. Много се гордея с факта, че съм един от учениците и последователите на основоположника на науката за борбата с плевелите в България – изтъкнатият херболог проф. Надежда Фетваджиева. От 1981 до 1987 г. съм научен сътрудник в Опитната станция по поливно земеделие в гр. Ямбол, от 1987 до 1996 г. последователно съм асистент и доцент, а от 2012 г. съм професор в Аграрния университет – Пловдив.

Лектор по дисциплините:

  • Общо земеделие
  • Хербология
  • Интегрирана растителна защита
  • Фитосанитарен мониторинг и експертиза
  • Оптимизирани системи за обработка на почвата

Имам самочувствието на преподавател, който е оставил трайна следа в обучението на няколко хиляди студенти от няколко поколения, като се радвам на тяхното уважение и признателност. Силно обичам професията си на преподавател и на изследовател на полето и продължавам да съм отдаден докрай на тази своя мисия. През цялата си кариера поетапно съм работил и продължавам да работя в партньорство с всички големи фирми от пестцидния бизнес, както и с много от фирмите от семенарския и торовия бизнес в България.

Ръководител

съм на най-продължителния и най-успешния научноизследователски и внедрителски проект в областта на земеделието в България – „Хербитур“, който през 2020 г. навърши 20 години. От 10 години съм ръководител на друг много успешен проект – „Царевицата – царица на полята“, а от 5 години съм ръководител на направление Хербология към Центъра за биологично изпитване на продукти за растителна защита към Аграрния университет – Пловдив.
От 25 години съм управител и на фирма „Библиотека земеделско образование“ (БЗО), издаваща различни пособия и книги в областта на селското стопанство. Една от най-популярните и успешни книги е „Интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие“ с „Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевели в България“.
Научен ръководител съм на четирима успешно защитили докторанти с отлична професионална реализация.

Автор

съм на над 120 научни и научно-популярни статии в областта на растителната защита. Десетки пъти съм бил лектор на различни форуми на агробизнеса. Участвал съм многократно в телевизионни интервюта на растителнозащитна тематика. В този смисъл считам, че съм между най-разпознаваемите преподаватели на Аграрния университет за цялата земеделска общност в България.
Имам три авторски свидетелства (патенти) за изработването на три изделия, които обслужват растителнозащитната практика – хербицидна мотика, хербицидна уредба и хербицидна щанга. Щангата е предназначена за гръбна електрическа пръскачка “Solo” и служи за залагане на прецизни полски опити с ПРЗ и за третиране на маломерни площи с пестициди и листни торове.
През годините активно съм партнирал и ще продължавам да партнирам и чрез Академия „Земеделско образование и наука“ с най-изявените специалисти от Аграрния университет в областта на фитопатологията, ентомологията и физиология на растенията. Точно с тези трима колеги – професорите Бобев, Андреев и Василев, ще стартира и дейността на Академията. След успешен старт на Академия „Земеделско образование и наука“ в преподавателската дейност поетапно ще бъдат привлечени за самостоятелно или модулно обучение едни от най-добрите в България преподаватели и специалисти по химическа защита, почвознание и агрохимия, генетика и селекция на растенията, почвена микробиология, нематология, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, биологично земеделие, пчеларство, билкарство, гъбарство, цветарство, икономика и организация на селското стопанство и други. Чрез специализиран модул Академията ще предложи обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на растителната защита и аграрния бизнес.

С гордост твърдя, че съм изградил екип от трима млади колеги и последователи, отдадени на агрономическата наука и практика, които също ще бъдат неразделна част от цялостната дейност на Академията. Това са гл.ас. д-р Аньо Митков, гл.ас. д-р Мариян Янев и гл.ас. д-р Нешо Нешев. За мен приемствеността, партньорството и екипният принцип със съмишленици винаги е бил ръководещ в професионалната ми кариера.

Учредител

съм и на Фондация „Млади надежди в българското аграрно образование и наука“, като идеята ми е част от нейните функции сега да бъдат продължени от Академията. Това означава, на първо място, отпускане на целеви финансови помощи от дейността на Академия „Земеделско образование и наука“ за определен брой отлични, изявени или нуждаещи се студенти, обучаващи се в Аграрния университет. Възможно е като форма на стимулиране на група завършващи студенти и безплатното им участие в някои от курсовете, които предстои Академията да организира.

За мен е особено ценна първоначалната безрезервна подкрепа и категоричната готовност за участие в дейността на Академията на всички колеги – преподаватели и хабилитирани лица от научни институти, които до сега съм преценил, че могат да допринесат за успешната реализация на намеренията ни! Ще направим всичко по силите си оn-line платформата и сайтът на Академията (www.acadzon.bg) в бъдеще да се превърнат в място за обмяна на знания и опит между много широк кръг от колеги и съмишленици.

Убеден съм, че малкото останали, висококвалифицирани и отдадени преподаватели в областта на земеделската наука от моето поколение, с богатия си практически опит са национално богатство и капитал, какъвто са например много лекари, музиканти, артисти, юристи и всякакви други добри специалисти в различните области на живота ни. Чрез Академия „Земеделско образование и наука“ дейността на тези колеги ще бъде подобаващо много високо оценена.