Екип

пр. д-р Валентин Личев

пр. д-р Валентин Илиев Личев

Трудов опит

от 1985 г. – назначен за асистент в катедрата по Овощарство
26.11.1988 г. – назначен за ст. асистент
07.01.1992 г. – назначен за гл. асистент
02.05.2001 г. – получено научното звание Доцент
09.07.2014 г. – получена академична длъжност Професор
от 26.03.2010 г. до 2020 г. – Ръководител на катедра Овощарство

Образование и обучение

29.02.1982 г. – завършено висше образование в ВСИ ,,В. Коларов”, Пловдив – специалност Лозаро – градинарство
01.04.1998 г. – получена образователна и научна степен Доктор
04.10.1986 г. – завършен курс по ,,Информатика и приложение на изчислителната техника’’ – при ВСИ Пловдив

Допълнителна информация

от 2001 г. съм член на Факултетния съвет на Лозаро-градинарския факултет
– от 2010 г. съм член на комисията по учебната работа и качеството към Лозаро-градинарския факултет
– от 2008 г. съм член Атестационната комисия към Лозаро-градинарския факултет, а от 02.2012 г. съм неин председател.
– научен ръководител съм общо на 2 докторанти, които са защитили дисертация.
– през периода 2002 -2014 г. съм научен ръководител общо на 41 дипломанти бакалаври и магистри, от които 38 са успешно защитили, а 3 понастоящем разработват своите дипломни работи.
– през периода 2008 -2016 г. съм подготвял общо 9 броя рецензии или становища във връзка с обявени конкурси за хабилитиране или защити на докторски дисертации.
– през периода 2010-2014 г. участвам в проект на Европейския съюз LIFE + № 09 ENV GR000296 на тема: ,,Adapt agricultural production to climate change and limited water supply”.
– през периода 2001-2016 г. многократно съм бил член на трите експертни комисии по овощарство при ИАСАС към Министерството на земеделието (по семковите, костилковите и орехоплодните овощни видове). Участвал съм в разработването, обсъждането и приемането на методики за извеждане на конкурсни опити за биологични и стопански качества и за различимост, хомогенност и стабилност при различни овощни видове. Оценявал съм резултатите от сортоизпитването при овощните видове, в т.ч. и предложенията за нови сортове.
– през 2003 г. съм участвал в работната група (определена от Министерството на земеделието) извършила инвентаризация на генофонда при овощните култури в България.
– през 2004 г. съм участвал в Международен българо-гръцки проект, финансиран от Министерството на външните работи на република Гърция, като съм подготвил свитък от лекции и съм провел обучение по Овощарство на земеделски стопани от Пазарджишка и Пловдивска област.
– през 2011 и 2012 г. съм провел обучение в курсове по Програмата на Министерството на земеделието за развитие на селските райони на Република България по мярка 111,,Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, като съм извел 3 курса с общ хорариум 104 часа.
– през 2012 г., по искане на Директора на Областна Дирекция ,,Земеделие” – Пловдив съм разработил методика за установяване на пораженията от измръзване на овощните насаждения.
– през 2012-2013 г. съм бил член на временната научно-експертна комисия към фонд ,,Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката.
– през периода 2008 – 2014 г. съм пряк ръководител (от АУ – Пловдив) на двустранен проект с Technological Education Institute (TEI) of Larissa – Гърция, въз основа на който съм осъществявал преподавателска мобилност по секторна програма Еразъм (съгласно договор № 2012-ERA-MOB-01.
– през периода 1995 – 2007 г., въз основа на подписани от мен договори, извършвам съвместна дейност по селекция и изпитване на нови хибриди и подложки при черешата с два научно-изследователски колектива от Германия (Consortium deutscher Baumschulen и Qualitätsbaumschulen Fritz Herr), като 11 годишните резултати са докладвани на научни конференции в Германия и САЩ и са публикувани в реномирани списания. Изводите от научно-изследователската работа допринасят за интензификацията на черешопроизводството у нас.
– през 2012-2014 г. съм ръководител на научен проект 03-12 на тема: Проучвания на възможността за използване на междинници при черешата в насаждение, финансиран от НИС при АУ –Пловдив.
– Ежегодно изнасям поредица от лекции пред земеделски производители, които са по покана на Службите за Съвети в Земеделието.
– от 2019 г. до сега съм член съм на експертната група към Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), извършваща акредитация на ВУЗ у нас.
– Често съм избиран като вещо лице на големи съдебни дела в областта на овощарството, както и при изготвянето на експертни становища в предсъдебни спорове.
– през 2014 г. създавам специализиран овощен разсадник за размножаване на перспективни овощни видове, сортове и подложки за изграждане на модерни, ефективни насаждения у нас.